Tornar
18 d'abril de 2016

COM ES MOUEN ELS RESIDUS EN LA UNIÓ EUROPEA?

Eurostat crea un mapa interactiu que mostra els residus exportats i importats en els Estats de la UE

Eurostat ha publicat un mapa interactiu en el qual es mostren les quantitats de residus, perillosos i no perillosos, exportats i importats en els Estats de la UE. 


Els trasllats de residus entre Estats de la Unió Europea estan regulats pel Reglament 1013/2006 relatiu als moviments transfronterers de residus.


D'aquesta forma s'aplica en la UE el Conveni Internacional de Basilea sobre trasllats de residus, pel qual es prohibeix l'exportació de residus perillosos des dels països de l'OCDE als països que no ho són. L'objecte de la prohibició és evitar l'exportació de residus perillosos a països sense capacitat per tractar-los en condicions segures, de manera que no s'afecti al medi ambient i la salut de les persones.
El Reglament 1013/2006 obliga al fet que els moviments d'alguns residus es notifiquin a les autoritats competents, prèviament al seu trasllat:


• Tots els residus perillosos


• Alguns no perillosos però que poden ser problemàtics


• Altres residus indicats pel Reglament


Dins del territori de l'Estat Español es consideren trasllats de residus els moviments entre Comunitats Autònomes i estan regulats pel Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori espanyol. Aquesta norma introdueix nous instruments per millorar la traçabilitat i el control dels residus, com el contracte de tractament i el document d'identificació que acompanya al residu i compleix, així mateix, la finalitat de servir d'acreditació documental del lliurament del residu a la instal·lació de destinació per al seu tractament. A més, per determinats trasllats, incorpora mesures de control per part de les Comunitats Autònomes mitjançant la notificació prèvia de trasllat, per garantir que es compleixen els principis de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.


El Reial decret 180/2015 també estableix que passat un any després de la seva aprovació, això és a partir del 8 de maig de 2016, les Comunitats Autònomes establiran un règim adequat de vigilància i control dels moviments de residus realitzats exclusivament dins del seu territori, semblant a l'existent per als trasllats entre Comunitats Autònomes. En resum que les Comunitats Autònomes hauran d'establir un règim per als trasllats de residus dins del seu territori, semblant a l'existent als trasllats entre regions.