Composició de consell d’administració

CàrrecNom Consellera / ConsellerRepresentació
PRESIDENTA Sra. Janet Sanz Cid BSM (Barcelona Serveis Municipals)
VICEPRESIDENT Sr. Joan Callau Bartolí AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)
CONSELLER DELEGAT Sr. Jordi Campillo Gámez BSM
CONSELLERES / CONSELLERS

Sra. Imma Bajo de la Fuente

Sr. Jordi Juan Monreal

Sr. Oscar Ramírez Lara

Sr. Pedro Sánchez Álvarez

Sr. Joaquim Sangrà Morer

Sra. Francina Vila Valls

Sr. Eloi Badia Casas

Sra. Laura Campos Ferrer

Sra. Núria Parlón Gil

Sr. Joan Pinyol Ribas

Sr. Frederic Ximeno Roca

BSM

BSM

BSM

BSM

BSM

BSM

AMB

AMB

AMB

AMB

AMB

GERENT Sr. Miguel Angel Clavero Blanquet  
SECRETARI no CONSELLER Sr. Enric Lambies Ortín