De residu a recurs:

TRANSFORMACIÓ DE LA PVE (2008-2014)

NOU MODEL DE GESTIÓ

El nou model de gestió de residus municipals de Catalunya, contempla el procés de valorització energètica únicament per a aquell residu que ja no pugui ser valoritzat prèviament, i la denominació del qual és rebuig. Així, la fracció resta, que és la fracció dels residus d'origen domèstic que s'obté de la recollida no selectiva, abans de poder ser valoritzada s'ha de tractar en les plantes de tractament mecànic-biològic per recuperar tot el material que encara pot ser seleccionat. 

Aquest canvi ha suposat un augment significatiu del poder calorífic inferior (PCI) del residu que es tracta en la planta. S'ha passat d'un rang de 1.700 – 2.200 kcal/kg de la fracció resta inicial a un nou rang de 2.500 ± 600 kcal/kg per a la fracció rebuig actual.

 

PLA D'ADEQUACIÓ DE LA PVE

OBJECTIUS:

  • Adequació a les característiques d'aquest nou residu provinent de les plantes de tractament mecànic i biològic, amb l'objectiu de conservar la mateixa capacitat nominal de tractament.
  • Optimització del rendiment energètic, adaptant el cicle termodinàmic per aprofitar al màxim l'increment de l'energia calorífica d'aquest nou residu.
  • Augment del vapor disponible per poder subministrar energia a la xarxa de distribució de fred i calor de la zona del Fòrum i del 22@ de Barcelona.
  • Augment de la disponibilitat de la planta, disminuint la durada de les aturades de línia i planta per al seu manteniment i/o revisió.

ABAST

Adequació del sistema de combustió:

a. Grues d'alimentació

b. Tremuja, conducte i alimentador de RM

c. Graelles de combustió.

d. Aire primari i secundari

e. Sistema d'extracció d'escòries 

Adaptació del cicle aigua-vapor per a l'increment de la producció de vapor.

a. Ampliació de la caldera.

b. Ampliació de la capacitat dels equips i les canonades del cicle aigua vapor

c. Modificació del circuit d'aigua d’alimentació i subministrament de noves bombes.

Actuacions per a augmentar la generació d'energia elèctrica i adequació de la instal·lació existent.

a. Nou alternador de 32,5 MVA.

b. Modificacions en la turbina principal: Extracció i sistema de control.

c. Nou transformador de bloc i canvi de quadres elèctrics de línies

RESULTATS:

Conservació de la capacitat nominal de tractament. 

Garantint la mateixa quantitat de tones tractades a l'any 360.000 t/any. Si no s'hagués dut a terme l'adequació les tones de tractament anuals s'haguessin reduït, com a mínim, a 300.000 t/any. 

Millora de l'eficiència energètica de la planta.

Amb la mateixa quantitat de residus tractats, s'incrementa la producció d'energia elèctrica anual a 200.000 MWh, equivalent al consum d'una població de 100.000 habitants. La potència nominal de la planta augmenta en 8MW, fins a un total de 31,75 MW. 

Ampliació del vapor disponible per al subministrament a la xarxa de fred i calor

En haver augmentat la producció de vapor de 120 t/h a 150 t/h, s'obté més vapor disponible per poder subministrar a la xarxa de fred i calor del Fòrum i del 22@ de Barcelona.

Sostenibilitat econòmica i operativa 

S'aposta per la continuïtat del servei que presta la instal·lació, s'inicia un nou període de vida útil amb un horitzó temporal de 25 anys, i es garanteix els llocs de treball directes i indirectes associats a aquesta activitat.

Gestió del residu més sostenible

Obtenció d'una gestió dels residus més sostenible, reduint la disposició final i optimitzant la valorització energètica del mateix.

INVERSIÓ:

Galería d'imatges