Deixalleries Metropolitanes / Punts Verds Barcelona

SIRESA gestiona la xarxa de Deixalleries Metropolitanes i la xarxa de Punts Verds de la ciutat de Barcelona.

Pel que fa als Punts Verds de la ciutat de Barcelona, SIRESA té l'encàrrec de la gestió integral de totes les instal.lacions que conformen aquesta xarxa: punts verds de zona, de barri, mòbils i escolar.

D'altra banda, pel que fa a les Deixalleries Metropolitanes SIRESA presta dos tipus de servei diferenciats:

Com a gestor local, designat per l'Ajuntament corresponent, s'encarrega de l'explotació integral de la deixalleria, excepte de la gestió i transport dels residus no valoritzables.

Com a gestor logístic, per encàrrec de l'AMB, s'encarrega de la gestió i transport dels residus no valoritzables.

Així, el conjunt d'activitats de SIRESA en aquest àmbit inclou:

  • Logística dels residus de totes les Deixalleries de l'AMB
  • Gestió local de Deixalleries de l'AMB
  • Gestió de Deixalleries Mòbils de l'AMB
  • Logística dels Punts Verds de Zona de Barcelona.
  • Gestió local de tots els Punts Verds de Barcelona: de Zona, de Barri, Mòbils i Escolar.


Més informació de la Xarxa de Deixalleries Metropolitanes

Deixalleries metropolitanes

Són instal·lacions que permeten fer una recollida selectiva d'aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. D'aquesta manera, anant amb un vehicle o un petit passeig, els veïns poden classificar ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics (tant els reciclats com els especials) que no han pogut minimitzar i dipositar-los selectivament, és a dir, en contenidors separats.

La deixalleria és, per tant, un lloc on el ciutadà participa activament en la gestió de residus municipals i on pot rebre formació i informació sobre molts detalls d'aquesta gestió.

Dins del Programa de Gestió dels Residus Municipals a Catalunya, la deixalleria constitueix un dels nivells del model de gestió de residus municipals, i és definida com la infrastructura que permet al ciutadà l'aportació de forma no periòdica de residus municipals voluminosos i especials.

Més informació a:www.deixalleries.com

Deixalleria mòbil metropolitana

La deixalleria mòbil metropolitana consisteix en un vehicle adaptat de recollida que visita diferents barris i/o poblacions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb un calendari de parades preestablert.

És un camió amb caixa adaptada amb diferents compartiments per a la recollida de residus ordinaris (tèxtil, envasos lleugers, etc.), voluminosos i especials.

La deixalleria mòbil pot ser adequada per apropar i reforçar el servei de deixalleria a les poblacions que ja disposen d'una instal·lació fixa, o per oferir el servei a poblacions petites on no n'hi ha. Les deixalleries mòbils depenen d'una deixalleria fixa on es destinen els residus recollits.

Un avantatge clar de la deixalleria mòbil és que un mateix equipament pot donar el servei de recollida selectiva a més d'un municipi, amb l'estalvi econòmic que això representa.

Punts Verds de Barcelona

Els punts verds serveixen per desfer-nos dels residus que no podem llençar als contenidors que trobem al carrer. Utilitzant els punts verds contribuïm a millorar el procés de reciclatge i ajudem a preservar el medi ambient.

Actualment Barcelona disposa de Punts Verds de Zona, Punts Verds de Barri i parades específiques del Punt Verd Mòbil. A més, també hi ha Punts Verds Mòbils que poden ser sol·licitats per les escoles i els instituts, així com per entitats cíviques o associacions com a eina d'educació ambiental.

Punts Verds de Zona de Barcelona

Són instal·lacions municipals de gran superfície, ubicades a l'anell de les Rondes, pensades per accedir-hi amb vehicle i per acceptar pràcticament tot els tipus de residus, especialment els residus especials i de grans dimensions, tant d'usuaris particulars com d'activitats econòmiques.

Més informació Punt Verd de Zona

Punts Verds de Barri

Els Punts Verds de Barri són petites instal·lacions municipals ubicades dins l'entramat urbà i que únicament accepten residus municipals d'origen domiciliari de petites dimensions.

Més informació Punt Verd de Barri

Punts Verds Mòbils

Els Punts Verds Mòbils són un servei de recollida selectiva de residus municipals domiciliaris, format per vehicles amb múltiples contenidors que realitzen parades predeterminades pels serveis urbans municipals a dins de la ciutat.

Més informació Punt Verd Mòbil

 

Punts Verds Mòbils escolars

Els Punts Verds Mòbils escolars són un servei de recollida selectiva de residus originats a les escoles o pels escolars. Tenen una funció eminentment didàctica i treballen a petició dels centres escolars interessats.

Més informació Punt Verd Mòbil escolar

Mapa de la xarxa metropolitana de Deixalleries

">

 

Més informació

  • Per a obtenir una informació actualitzada dels horaris, preus, residus admesos i altres de les Deixalleries de l'Àrea Metropolitana i dels Punts Verds de Barcelona visita: www.deixalleries.com
  • Ajuntament de Barcelona pàgina de medi ambient, Neteja i gestió de residus

 

Galeria d'imatges