Instal·lacions fotovoltaiques

GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES MUNICIPALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Explotació d'instal·lacions

TERSA realitza la gestió integral de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaiques municipals (IESFV). Aquest encàrrec consisteix a efectuar les actuacions necessàries per al normal funcionament de les IESFV, amb l'objectiu de optimitzar-ne la producció elèctrica d'acord amb les característiques tècniques de cadascuna d'elles.

El conjunt de les IESFV municipals inclou gairebé 60 instal·lacions, amb una superfície de captació de més de 8.000 metres quadrats. La potència nominal instal·lada arriba a prop dels 1.300 kWh i la seva ubicació aprofita teulades i façanes d'edificis municipals com escoles bressol, centres cívics, biblioteques, col·legis, etc..
Entre les IESFV connectades a la xarxa destaquen la pèrgola del Fòrum, les pèrgoles del Bon Pastor i de Vallbona, la Casa Consistorial, el CEIP Tàber, la biblioteca Francesc Candel i els centres cívics de Trinitat Vella i Vázquez Montalbán.

Planificació i tramitació de noves instal·lacions

A més, TERSA també coordina les tasques prèvies a l'execució de noves instal.lacions amb els diferents agents implicats: organismes públics, promotors i instal·ladors. Per tal de registrar, legalitzar i executar la futura IESFV cal haver previst la redacció del projecte, parant especial atenció a les especificacions tècniques dels equips, manuals d'ús i intervenció, supervisió de les mesures preceptives de seguretat i salut, formalització de garanties, i planificació dels manteniments preventius i correctius.

Divulgació i compromís

Per al desenvolupament d'una tecnologia neta i segura, amb grans reptes en el futur, és necessària la sensibilització ciutadana per donar-ne a conèixer el màxim d'aspectes: principals avantatges, complementarietat amb altres solucions energètiques, evolució tecnològica, regulació i normativa d'aplicació, etc..

En aquesta línia, TERSA realitza visites periòdiques a la Pèrgola Fotovoltaica del Fòrum amb l'objectiu d'acostar al ciutadà a una instal.lació real, per donar a conèixer una nova font energètica i poder, així, crear un debat per una contínua millora d'aquesta font.

ESQUEMA TIPUS D'UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

Les IESFV gestionades generen energia elèctrica i injecten la mateixa a la xarxa elèctrica de distribució, utilitzant aquesta com a una gran pila d'acumulació.

L'esquema de funcionament típic d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica connectada a xarxa seria el mostrat a continuació:

Instal·lacions en autoconsum

TERSA encara un nou repte en l'explotació de les IESFV: l'autoconsum. La generació de l'energia elèctrica per al seu consum en el mateix edifici on hi tenim la instal.lació de producció, implicarà a la ciutadania en un nou escenari: "Ser un mateix el seu propi productor elèctric".

En aquest nou context, destaquen com a futures IESFV en mode d'autoconsum les següents: seu del Districte d'Horta-Guinardó, seu del Districte de Gràcia, el centre social el Raval i centre cívic Teresa Pàmies.

Un esquema bàsic de funcionament podria ser el que es mostra a continuació.

ESQUEMA TIPUS PER A UN CONSUM DOMÈSTIC

Galeria d'imatges