Tornar
27 de novembre de 2015

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA INICIA EL PROCÉS PER CREAR UN OPERADOR ENERGÈTIC

L’Ajuntament de Barcelona té com un dels seus objectius prioritaris caminar decididament cap el subministrament d’energia 100% renovable i amb zero emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta és una premissa important per aconseguir que Barcelona sigui una ciutat líder en la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona, s’ha dotat del “Compromís de Barcelona pel Clima”, que recull les prioritats, els reptes i els projectes seleccionats per les entitats i el mateix Ajuntament, i planteja un full de ruta per als propers dos anys, buscant fer realitat aquesta aposta climàtica amb la complicitat de la ciutadania i els agents socials. Una de les mesures proposades és la creació d’un Operador Energètic.

L’Operador Energètic, vol ser un instrument de promoció i estímul de la generació energètica local i renovable (solar, biomassa, minieòlica, geotèrmica,…) tant a nivell d’equipaments municipals (autogeneració – autoconsum) però també per a tercers. Així doncs es convertiria en una comercialitzadora d’energia verda i local. Aquesta realitat tindria que anar intrínsecament lligada a oferir serveis energètics integrals: assessoria als ciutadans, acompanyament i estímul energètic en els seus consums i en els seus projectes, vinculació amb projectes de rehabilitació energètica, incrementar la cultura energètica,… amb l’objectiu principal de la promoció de l’estalvi energètic i l’eficiència energètica.

Actualment, s’estan analitzant les passes a seguir per a acabar de definir aquest ens propi i tots els requisits necessaris perquè es pugui assolir aquesta realitat. Un primer pas és el que s’ha fet avui de formalització, a la Junta d’Accionistes de Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), de la modificació dels seus estatuts de manera que aquesta empresa pugui esdevenir una gestora energètica.

TERSA és una companyia pública especialitzada en seleccionar, tractar, controlar, gestionar i valoritzar els residus municipals, amb el compromís d’una millora contínua en la gestió ambiental. TERSA és una societat anònima, el capital social de la qual es distribueix entre Barcelona Serveis Municipals (B:SM) i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El seu objecte social fins avui era el de la gestió, el tractament i la selecció dels residus municipals i assimilables de l’àmbit territorial metropolità. Aquesta realitat metropolitana també li atorga un interès important, doncs a la generació energètica local li es difícil posar-se límits geogràfics.

És important remarcar que la creació de l’Operador és una prioritat del govern municipal com a instrument vertebrador del compromís amb les energies renovables, malgrat la reforma energètica que impulsa el govern del PP.

Barcelona impulsa la creació d’aquesta eina com un element fonamental en la lluita contra la pobresa energètica, garantint el dret a l’energia de tots els ciutadans, ja que és una obligació que les administracions no podem ignorar.

Font : Nota de premsa de l’Ajuntament  26/11/2015