Tornar
22 de setembre de 2016

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2015 DEL GRUP TERSA

Es recull tota la informació relacionada amb el desenvolupament operatiu, econòmic, ambiental i social de l’organització.

Un any més, fruit del compromís de TERSA amb la sostenibilitat i la transparència, en aquest document es recull tota la informació relacionada amb el desenvolupament operatiu, econòmic, ambiental i social de l’organització; d’acord amb els estàndards de la nova guia G4 de Global Reporting Initiative (GRI), l’organisme internacional de referència en l’establiment de criteris per a la redacció de memòries de sostenibilitat.

 Entre d’altres, algunes de les dades rellevants de l’activitat que s’hi relacionen són:

 - A les instal·lacions de Sant Adrià de Besòs hem tractat 390.093 tones de residus municipals, que representen el 28% dels residus generats a l’àrea metropolitana de Barcelona.  El 90% d’aquest volum ha estat valoritzat energèticament, amb l’obtenció de 193.438 MWh d’energia elèctrica majoritàriament venuda a la xarxa elèctrica, i més de 75.000 tones de vapor subministrades a la xarxa de calor i fred que dóna servei a més de 80 edificis dels districtes del Fòrum i 22@ a la ciutat de Barcelona.

- A la planta de Gavà-Viladecans, hem tractat 20.865 tones procedents de la recollida selectiva d’envasos lleugers dipositades al contenidor groc, de les quals el 66’5% han estat recuperades per a la seva reutilització. I a la planta de tractament de residus voluminosos, hem recuperat un 93% de les quasi 49.000 tones gestionades.

- A les deixalleries metropolitanes i en punts verds de Bar­celona, hem gestionat més de 78.000 tones de residus dipositades per 1.170.000 usuaris.

- Seguim gestionant les instal·lacions solars fotovoltaiques de la ciutat de Barcelona, tant de venda d’energia a la xarxa com d’autoconsum, amb una producció total de 1.310 MWh.

I finalment, també s’hi recullen les accions més rellevants del nostre pla estratègic; com la finalització del projecte d’optimització de les línies de producció del CTRM; la incorporació de noves activitats a les certificacions de qualitat; la publicació del portal de transparència; la nova passarel·la de visites de la planta d’envasos; o el projecte per a la instal·lació d’una dessalinitzadora a la PVE.

Per a més informació:  Enllaç al contingut de la web