Missió, Visió i Valors

Missió:

TERSA és una empresa pública que opera a l'àrea metropolitana de Barcelona, la seva missió és gestionar serveis mediambientals relacionats amb l'economia circular, la valorització de residus municipals, la generació i comercialització d’energies renovables, i la promoció del compromís de la ciutadania per la sostenibilitat.

Treballem amb vocació de servei públic per a les administracions amb el convenciment que el destinatari final és la ciutadania; i amb l'objectiu de millorar mitjançant la nostra actuació la societat i l'entorn.

Visió-Línies estratègiques: 

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

Implantar un sistema estratègic de direcció per objectius i resultats basat en la definició i seguiment del pla estratègic i els quadres de comandament, en el qual la gestió econòmica faciliti la presa de decisions estratègiques, i perfeccionant els sistemes de comunicació interna i externa; per al desenvolupament integral i sostenible de tota l’organització.

OPERACIONS

Assegurar la sostenibilitat perfeccionant el sistema de gestió d'operacions, on convergeixin en un flux integral tots els processos de l'empresa, degudament procedimentatsi protocol·litzats, avaluant-se sistemàticament i permetent d'aquesta forma la màxima eficiència.

 PERSONES

Implantar un sistema de desenvolupament humà orientat a potenciar a les persones dins del seu lloc de treball i dotant a l'organització dels professionals que necessita per dur a terme el seu pla estratègic, fomentant la comunicació interna, la integració i el sentiment de pertinença dins del Grup TERSA.

 I+D+i

Prioritzar un sistema de I+D+i que proporcioni i gestioni el coneixement i la tecnologia, en el que participin tots els treballadors per aconseguir un resultat més eficient, i comptar amb les millors tecnologies disponibles en les nostres instal·lacions. per a això serà de gran importància tant la creació d'acords de col·laboració amb universitats, centres de recerca, associacions empresarials, partners tecnològics, com la protocol·lització de la gestió del coneixement.

LOGÍSTICA

Enfocar la gestió logística i de contractació cap a la major eficiència, alineant tots els seus fluxos als operacionals, donant cobertura a totes les necessitats de les diferents àrees de negoci amb total transparència i modernitzant tots els sistemes d'informació.

Valors:

SOSTENIBILITAT

Treballem amb la vocació d'obtenir beneficis socials (influència positiva a l'entorn i potenciació del nostre capital humà), ambientals (minimització de l'impacte en el medi i millora de la qualitat de vida de les persones), i econòmics (eficiència en l'ocupació dels recursos).

Fonamentem aquest treball en la presa de decisions i comportaments que es materialitzin en processos respectuosos amb el medi ambient, orientats a la consecució d'objectius socials, econòmics i ambientals assolibles, i que siguin objecte de revisió, replantejament i ajustament a la realitat de cada moment i que  tinguin continuïtat en el temps.

TRANSPARÈNCIA

Estem compromesos amb una gestió transparent, que basem en compartir la informació veraç a tots els nivells interns i externs de l'organització, per transmetre confiança i promoure la corresponsabilitat.

INNOVACIÓ

Apostem per l’aplicació tant de les millors tecnologies disponibles com per la incorporació de noves dinàmiques de gestió, per anticipar-nos al futur i afrontar-lo amb les millors garanties possibles

Orientem a les persones per a la innovació constant en les seves tasques diàries, aportant idees, materialitzant-les en els seus llocs de treball, i potenciant la gestió del coneixement.