Planta de Selecció d'Envasos Lleugers

Una planta de selecció d'envasos lleugers és una instal·lació especialitzada en la selecció, de forma manual i/o mecànica, dels diferents tipus d´envasos lleugers, procedents de la recollida selectiva en funció de la seva composició.

Els residus arriben a la instal·lació i són separats segons el seu volum i composició.

S'hi seleccionen en un procés automàtic els diferents tipus d´envasos:

  • Plàstics (PET, PEAD natural/color, film, mix)
  • Envasos de ferro i alumini
  • Brics

Finalment cadascuna d'aquestes fraccions és transportada als diferents recuperadors per a ser reciclats.

La producció anual és de 24.000 Tn/any en una nau de 16.000 m2 aproximadament.

 

Esquema d'una Planta de selecció

L’estructura d’una planta de selecció d’envasos lleugers és la següent:

  • Zona de recepció d'envasos: àrea on s'aboquen els envasos procedents de la recollida selectiva, una vegada pesats.
  • Zona de tria: a l'inici d'aquesta zona hi ha un obridor de bosses. A continuació comença la selecció dels envasos segons composició. El triatge pot ser manual, magnètic, volumètric, per densitats, balístic, òptic, etc. Aquest procés tendeix a automatitzar-se cada vegada més.
  • Zona de premsar i embalar: zona de premsatge i embalatge per a facilitar el transport a les plantes de reciclatge.
  • Zona de magatzem: àrea d'emmagatzematge dels materials seleccionats i pendents de ésser transportats a instal·lacions de tractament.

Diagrama

Producció

Producció 2017

Producció planta de selecció d'envasos de Gavà (Tn)

Envasos lleugers20132014201520162017
Tractades 17.012 15.283 20.865 22.157 22.806
Recuperades 11.473 10.083 13.885 14.346 15.868
% recuperació/tractades 67,4% 66,0% 66,5% 64,7% 69,6%
Subproductes
Envasos plàstics 8.713 7.626 10.139 10.541 12.033
% recuperació/tractades 51,22% 49,9% 48,6% 47,6% 52,8%
Altres envasos* 2.760 2.458 3.746 3.805 3.835
% recuperació/tractades 16,3% 16,1% 18,0% 17,2% 16,8%
TOTAL RECUPERAT 11.473 10.083 13.885 14.346 15.868
No recuperable/Rebuig 5.539 5.200 6.980 7.811 6.938

* Brics, ferralla, alumini, paper-cartró

Galeria d'imatges