Planta de Tractament Mecànic - Biològic

La Planta de Tractament Mecànic-Biològic (PTMB), està ubicada al terme municipal de Sant Adrià de Besòs i tracta la fracció resta dels residus municipals procedents de Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Barcelona.

La fracció resta, correspon als residus que no s'han recollit selectivament i que poden contenir encara entre un 30% i un 40% de matèria orgànica.

Tractament mecànic

Des de les fosses de recepció, els residus es carreguen a la cinta d’alimentació del procés. 

La tria de materials reciclables i la separació de la matèria orgànica es fan a través de dues línies de selecció semiautomatitzada i controlada remotament des de la sala de control. Componen l'equipament de triatge primari, trommels, garbells balístics, separadors magnètics, separadors de film, cabines de triatge secundari, autosorts i separadors inductius.

Finalment, el rebuig resultant de tot el procés es destina a la línia de valorització energètica annexa mitjançant una cinta de transport per una galeria subterrània que comunica les instal·lacions.

Tractament biològic

La matèria orgànica obtinguda del procés de selecció se sotmet a un pretractament humit. La suspensió resultant es fa passar per una trampa de sorres amb l'objectiu d'extreure'n tots els materials impropis que encara conté, tant pesants com flotants. Posteriorment, s'introdueix en dos digestors on es donen les reaccions de fermentació de la matèria orgànica.

Com a resultat d'aquest procés s'obté un gas ric en metà i una resta de material digestat.

Producció d'energia

El biogàs produït queda acumulat en la part superior dels digestors des d'on es va extraient. Una part es comprimeix i es reintrodueix dins el tanc de manera que es garanteix agitació constant i s'evita la precipitació de materials en el dipòsit.

Mitjançant tres motors es produeixen 20,5 GWh/any, dels quals aproximadament la meitat es destina a autoconsum i l’altra meitat s'exporta a la xarxa elèctrica.

D'altra banda, també es produeix energia a partir dels residus que no s'han pogut valoritzar materialment i que s'aporten a la Planta de Valorització Energètica de manera que es genera electricitat, vapor per produir fred o calor, a més de disminuir-ne el volum i la càrrega contaminant.

Fitxa tècnica

  • Capacitat de tractament de RM: 260.000 t/any
  • Superfície construïda: 1,2 Ha
  • Selecció de residus: 2 línies
  • Transferència a la PVE: 1 línia
  • Expedició directa a l'exterior del rebuig: 1 línia
  • Expedició a bioestabilització externa de la MOR: 1 línia
  • Biometanització: 1 línia
  • Producció Biogàs: 108 milions Nm3/any
  • Producció Energia Elèctrica: 20,5 Gwh/any
  • Embalatge i expedició subproductes valoritzables: 4 línies

Esquema Planta Tractament Mecànic-Biològic

Esquema de gestió dels residus a la Planta de Tractament Mecànic - Biològic

Galeria d'imatges