Planta de Valorització Energètica

La Planta de Valorització Energètica (PVE) de Sant Adrià de Besòs és una instal·lació que realitza el procés de minimitzar el volum dels residus mitjançant la combustió i que aprofita l'energia que genera aquest procés, per produir vapor i electricitat.

Els materials resultants d'aquests procés reben diferents tractaments en funció de la seva naturalesa.

 Consulteu l'esquema de la planta

Fitxa tècnica

 • Capacitat màxima d'hores per forn: 8.400 hores; el 95,9 % de l'any.
 • Nombre de línies actuals: 3
 • Capacitat d'incineració per línia: 14,5 t/h
 • Tipus de forn: graelles lliscants
 • Temperatura de combustió (mitjana): 900° C
 • Turboalternadors: 2. un de ALSTOM/JEUMONT: 26 MW i un de KKK: 5,5 MW 
 • Extracció vapor en turbina KKK: Fins a 30 t/h de vapor  per a  subministrament  a  DISTRICLIMA (Xarxa de fred i calor)
 • PCI combustible: Fins a 2.800 Kcal/kg
 • Tipus de condensador: de tubs refrigerats per aigua de mar
 • Reactiu: gasos en fase àcida: Ca(OH)2
 • Sistema d'injecció de retenció de metalls pesats dioxines i furans: Dosificació de carbó actiu
 • Sistema de reducció de NOx : SNCR:Dosificació d'urea dil·luida al 45%
 • Sistema de depuració de gasos: Semisec.

Dades de producció històriques

PRODUCCIÓ PVE20142015201620172018

INCINERACIÓ

Residus Municipals tractats (t.)

291.037

351.103

363.261

368.791

358.010

Capacitat mecànica de valorització per forn (t/h) 15,12 14,78 15,05 15,14 14,82

Rendiment horari (H. Funcionament / H. Totals)

73,27

90,40

91,32

92,67

91,91

ELECTRICITAT (MWh)

Producció (inclou conversió vapor Districlima)

164.436

207.414

204.491

215.592

208.086

Venda

128.278

166.986

168.742

175.327

166.921

Captació

343

236

733

226

378

Consum

20.699

23.489

22.939

23.370

21.944

kWh consumits per tona incinerada

71,1

66,9

63,1

63,4

61,3

kWh produïts per tona incinerada

565

591

563

585

581

ESCÒRIES (tn)

Escòries (inclosa ferralla)

59.285

67.468

71.188

74.177

73.412

% per tona incinerada

20,4

19,2

19,6

20,1

20,5

Cendres (t)

10.365

12.645

12.499

12.810

12.588

% per tona incinerada

3,6

3,6

3,4

3,5

3,5

VENDA VAPOR

Vapor venut Districlima (tn)

75.102

75.822

78.012

95.509

111.674

Equivalència vapor a Mwhe

15.802

13.976

13.544

17.122

19.598

Mediambient: Emissions atmosfèriques

A la Planta de Valorització Energètica hi ha en funcionament un sistema de medició en continu i les dades són monitoritzades tant a sala de control com a la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA).

Amb aquest sistema es controla en tot moment que els límits d'emissions siguin sempre inferiors als que estableix la legislació vigent.

Dades emissions mensuals anys 2018 - 2019

Dades emissions - mitjana dels anys 2016-2018

Emissions

UNITATS

LÍMIT

RD.815/13

2016

2017

2018

MEDICIÓ

 Partícules mg/Nm3 10 3,55 3,23 3,02 SMEC
CO (Monòxid de Carboni) mg/Nm3 50 22,97 19,84 29,32 SMEC
HCI (Àcid Clorhídric) mg/Nm3 10 4,22 5,15 4,20 SMEC
SO2 (Òxid de Sofre) mg/Nm3 50 7,69 12,82 10,20 SMEC
HF (Àcid Fluorhídric) mg/Nm3 1 0,07 0,07 0,081 SMEC
NOx (Òxid de Nitrogen) mg/Nm3 200 117,59 125,16 104,7 SMEC
TOC (Carboni Orgànic Total) mg/Nm3 10 1,76 1,74 1,90 SMEC
Varis (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) mg/Nm3 0,5 0,0205 0,0345 0,0465 EIC
Cd+Ti (Cadmi+Tali) mg/Nm3 0,05 0,0040 0,0030 0,0042 EIC
Hg (Mercuri) mg/Nm3 0,05 0,00116 0,00115 0,0006 SMEC
PCDD/PCDF ng/Nm3 (Dioxines) ng/Nm3 0,1 0,0113 0,0288 0,0171 EIC
SMEC=Sistema Medicions en Continu           EIC=Entitat d'Inspecció i Control (Periòdicament)                                                 l

Vídeo i visita virtual a la PIVR

Galeria d'Imatges