Planta de Valorització Energètica

La Planta de Valorització Energètica (PVE) de Sant Adrià de Besòs és una instal·lació que realitza el procés de minimitzar el volum dels residus mitjançant la combustió i que aprofita l'energia que genera aquest procés, per produir vapor i electricitat.

Els materials resultants d'aquests procés reben diferents tractaments en funció de la seva naturalesa.

 Consulteu l'esquema de la planta

Fitxa tècnica

 • Capacitat màxima d'hores per forn: 8.400 hores; el 95,9 % de l'any.
 • Nombre de línies actuals: 3
 • Capacitat d'incineració per línia: 14,5 t/h
 • Tipus de forn: graelles lliscants
 • Temperatura de combustió (mitjana): 900° C
 • Turboalternadors: 2. un de ALSTOM/JEUMONT: 26 MW i un de KKK: 5,5 MW 
 • Extracció vapor en turbina KKK: Fins a 30 t/h de vapor  per a  subministrament  a  DISTRICLIMA (Xarxa de fred i calor)
 • PCI combustible: Fins a 2.800 Kcal/kg
 • Tipus de condensador: de tubs refrigerats per aigua de mar
 • Reactiu: gasos en fase àcida: Ca(OH)2
 • Sistema d'injecció de retenció de metalls pesats dioxines i furans: Dosificació de carbó actiu
 • Sistema de reducció de NOx : SNCR:Dosificació d'urea dil·luida al 45%
 • Sistema de depuració de gasos: Semisec.

Dades de producció històriques

PRODUCCIÓ PVE20132014201520162017

INCINERACIÓ

Residus Municipals tractats (t.)

299.538

291.037

351.103

363.261

368.791

Capacitat mecànica de valorització per forn (t/h) 14.09 15,12 14,78 15,05 15,14

Rendiment horari (H. Funcionament / H. Totals)

80,90

73,27

90,40

91,32

92,67

ELECTRICITAT (MWh)

Producció (inclou conversió vapor Districlima)

172.566

164.436

207.414

204.491

215.592

Venda

140.787

128.278

166.986

168.742

175.327

Captació

350

343

236

733

226

Consum

22.063

20.699

23.489

22.939

23.370

kWh consumits per tona incinerada

73,7

71,1

66,9

63,1

63,4

kWh produïts per tona incinerada

576

565

591

563

585

ESCÒRIES (tn)

Escòries (inclosa ferralla)

62.251

59.285

67.468

71.188

74.177

% per tona incinerada

20,8

20,4

19,2

19,6

20,1

Cendres (t)

10.582

10.365

12.645

12.499

12.810

% per tona incinerada

3,5

3,6

3,6

3,4

3,5

VENDA VAPOR

Vapor venut Districlima (tn)

76.295

75.102

75.822

78.012

95.509

Equivalència vapor a Mwhe

9.956

15.802

13.976

13.544

17.122

Mediambient: Emissions atmosfèriques

A la Planta de Valorització Energètica hi ha en funcionament un sistema de medició en continu i les dades són monitoritzades tant a sala de control com a la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA).

Amb aquest sistema es controla en tot moment que els límits d'emissions siguin sempre inferiors als que estableix la legislació vigent.

Dades emissions mensuals any 2018

Dades emissions - mitjana dels anys 2015-2017

Emissions

UNITATS

LÍMIT

RD.815/13

2015

2016

2017

MEDICIÓ

 Partícules mg/Nm3 10 3,77 3,55 3,23 SMEC
CO (Monòxid de Carboni) mg/Nm3 50 27,56 22,97 19,84 SMEC
HCI (Àcid Clorhídric) mg/Nm3 10 2,8 4,22 5,15 SMEC
SO2 (Òxid de Sofre) mg/Nm3 50 5,35 7,69 12,82 SMEC
HF (Àcid Fluorhídric) mg/Nm3 1 0,24 0,07 0,07 SMEC
NOx (Òxid de Nitrogen) mg/Nm3 200 123,8 117,59 125,16 SMEC
TOC (Carboni Orgànic Total) mg/Nm3 10 1,25 1,76 1,74 SMEC
Varis (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) mg/Nm3 0,5 0,0292 0,0205 0,0345 EIC
Cd+Ti (Cadmi+Tali) mg/Nm3 0,05 0,0057 0,0040 0,0030 EIC
Hg (Mercuri) mg/Nm3 0,05 0,00125 0,00116 0,00115 SMEC
PCDD/PCDF ng/Nm3 (Dioxines) ng/Nm3 0,1 0,0028 0,0113 0,0288 EIC
SMEC=Sistema Medicions en Continu           EIC=Entitat d'Inspecció i Control (Periòdicament)                                                 l

Vídeo i visita virtual a la PIVR

Galeria d'Imatges