Qui som

TERSA és una empresa pública que opera a l'àrea metropolitana de Barcelona, la seva missió és gestionar serveis mediambientals relacionats amb l'economia circular, la valorització de residus municipals, la generació i comercialització d’energies renovables, i la promoció del compromís de la ciutadania per la sostenibilitat.

Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) es va constituir el 21 de febrer de 1983 amb el nom de Tractament i Eliminació de Residus, SA, i segons escriptura pública de data 20 de maig de 1999, va canviar la denominació per l'actual Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA).

TERSA és una societat anònima, el capital social de la qual es distribueix entre Barcelona Serveis Municipals (B:SM) i Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

TERSA i les seves filials, el capital de les quals sigui cent per cent titularitat d’aquesta, tenen la consideració de mitjans propis instrumentals i serveis tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM, S.A.) , l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i dels seus respectius poders adjudicadors, i resten obligades a realitzar els treballs que aquestes entitats els encomanen en les matèries referides en el seu objecte social.

El seu objecte social és la gestió, el tractament i eliminació dels residus municipals i assimilables de l'àmbit territorial metropolità; sistemes d’aprofitament de residus; l’estudi, desenvolupament i explotació de les tecnologies urbanes i dels seus derivats; l’estudi, desenvolupament i realització de tot tipus d’activitats, obres i serveis relacionats amb l’energia elèctrica.

L'estructura d'empreses principal del grup la conformen TERSA i les filials SEMESA i SIRESA, les dues societats participades al 100% per TERSA.

L'estructura complerta del grup també integra altres societats participades:

Estructura d'empreses del grup i participades

Ubicació

TERSA és la seu principal del grup i està ubicada en:

Av. Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Com arribar-hi