Serveis de Consultoria, Inspecció i Formació Ambiental

D'acord amb la voluntat de participar en la creació d'un entorn millor per viure i d'aportar solucions de gestió mediambiental, SIRESA ofereix a les entitats públiques i privades els seus coneixements i experiència en consultoria ambiental, processos d’inspecció en la gestió dels residus municipals i actuacions de comunicació i educació ambiental.

D'aquesta manera aportem solucions en tots els àmbits relacionats amb la sostenibilitat i el respecte al medi ambient, especialitzats en la gestió i tractament de residus municipals i també actius en altres vectors ambientals.

Els nostres serveis cobreixen les àrees següents:

 • Activitats d’educació i comunicació ambiental.
 • Formació continua en bones pràctiques ambientals a activitats comercials.
 • Projectes d'assessorament ambiental.
 • Serveis d'inspecció i control de la gestió dels residus comercials.
 • Àrea de formació i comunicació.

Formació Ambiental

La bona gestió dels recursos depèn de la formació dels professionals i de la informació al ciutadà.

Tant en l'estructura empresarial com en el teixit social cadascun dels esglaons implicats i participants en un procés productiu o de serveis són fonamentals en la gestió responsable dels recursos. Tots, tant a nivell individual com col·lectiu, estem compromesos en la preservació del medi ambient per tal d’assolir un futur més sostenible. Per això, a l'hora de crear bons hàbits de treball i pràctiques més cíviques i mediambientalment responsables, és imprescindible facilitar als professionals i ciutadans la informació i formació adequades per assolir una implicació personal i d'actuacions correctes.

Treballem per facilitar la informació i els coneixements a les persones, tant en l’àmbit empresarial com a nivell personal.

 • Elaboració i desenvolupament de programes de comunicació ambiental.
 • Desenvolupament de campanyes de comunicació ambiental.
 • Planificació i desenvolupament d’activitats d’educació ambiental.
 • Processos de formació (xerrades, cursos, seminaris de normativa i gestió ambiental) i informació en gestió de residus adaptada a diferents col·lectius.
 • Elaboració de guies de bones pràctiques, segons les característiques de l'activitat o del municipi.
 • Assessorament en l’ambientalització d’activitats empresarials.

Serveis de consultoria ambiental

L'evolució empresarial passa pel respecte al medi ambient.

La nostra experiència ens demostra que tenir més cura del medi ambient i respectar la legislació vigent pot contribuir a la reducció de costos ambientals, tant en l'àmbit empresarial com a l'administració pública.

La definició i implementació d'un pla adequat de gestió, la millora de les pràctiques quotidianes, i l'anàlisi de dinàmiques d'actuació; són algunes de les eines que conjuguen el respecte al medi ambient i la gestió responsable amb un estalvi de costos i una evolució sostenible.

Nosaltres podem aportar les eines per a una evolució sostenible.

 • Suport tècnic a l'administració en temes relatius a la gestió de residus municipals.
 • Monitorització en el desenvolupament de sistemes integrats de gestió de residus.
 • Estudis per a la prevenció en la generació de residus.
 • Estudis d'optimització de costos de gestió de residus. 
 • Anàlisi de les casuístiques, característiques i necessitats en producció i gestió de residus.

Inspecció i control mediambiental

Informació puntual i actualitzada dels processos de gestió de residus.

 • Elaboració i seguiment d'indicadors ambientals.
 • Quadres de relació actuació/millora.
 • Indicadors de gestió.
 • Seguiment i informació puntual de processos de gestió de residus.
 • Inspeccions dels incompliments de les ordenances ambientals.

Adaptació a les noves normatives mediambientals.

 • Revisió d'ordenances municipals, mediambientals i fiscals, per adaptar-les a les noves exigències.
 • Assessorament en l'obtenció de certificacions ambientals (ISO 14001, EMAS).
 • Estudis d'afectació per normativa mediambiental i propostes d'adaptació.

Actuacions de gestió mediambiental al 2017

Galeria d'imatges