Tractament de voluminosos i fusta

Al Centre de Tractament de Residus Municipals (CTRM) de Gavà-Viladecans, SEMESA també disposa d'una instal·lació per al tractament de voluminosos i fusta.

Es tracten els residus voluminosos i fusta procedents de la recollida municipal, així com els procedents de les Deixalleries i Punts Verds de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

S'hi seleccionen els diferents tipus de fraccions: fusta, ferralla, residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE's), bateries, recipients a pressió i matalassos. De tots ells la fusta rep un tractament específic. La resta, una vegada separats, són gestionats a través d'empreses autoritzades.

Es realitza la comercialització de subproductes procedents dels mobles i la fusta, en les següents qualitats i especificacions tècniques:

Fins: producte de granulometria més fina, entre 0 i 20 mm, que s’utilitza com a combustible alternatiu als combustibles fòssils tradicionals (combustible a partir de biomassa recuperada).

Estella: producte de granulometria entre 20 i 50 mm utilitzat principalment per a l’elaboració de taulons d’aglomerat per a la fabricació de mobles. Aquest producte no conté elements diferents de la fusta que puguin perjudicar la fabricació dels esmentats taulons (plàstics, cartrons, etc).

Model de gestió de residus

Destí producte recuperat

Galeria d'imatges