Actualitat

Compromís amb la igualtat d’oportunitats: balanç d’accions

L’any 2021, Grup TERSA va posar en marxa els plans d’igualtat de TERSA, SEMESA i SIRESA. Durant aquests dos anys, les Comissions d’Igualtat de cada empresa han treballat per desenvolupar diferents accions que tenen com a objectiu integrar la perspectiva de gènere en tots els àmbits i, sobretot, avançar cap a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.

Volem posar en valor les accions portades a terme en aquests dos últims anys:

  • S’ha donat a conèixer, a través dels canals externs de la companyia, el compromís del Grup amb la igualtat d’oportunitats, així com s’ha introduït dins la Memòria de Sostenibilitat un punt concret que parla de la diversitat i la igualtat.
  • S’està treballant per equilibrar la plantilla, en futures seleccions de personal, en aquells departaments que estan masculinitzats o feminitzats.
  • En el Manual de Benvinguda s’ha incorporat el Pla d’Igualtat, així com el procediment a seguir en cas d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.
  • S’ha fet formació en selecció amb perspectiva de gènere. S’han incorporat criteris objectius que promoguin la igualtat en les vacants internes i promocions.
  • S'ha fet una revisió del llenguatge per fer servir un terme neutre com a subjecte (persona) i s'ha publicat una Guia de comunicació, màrqueting i publicitat responsable, amb un apartat sobre llenguatge no sexista i inclusiu.
  • En les tres empreses del Grup TERSA, s’ha realitzat l’auditoria retributiva obligatòria pel Pla d’Igualtat aquest 2021-2022, per tal de reduir la bretxa salarial.
  • S’ha revisat el procediment d’assetjament sexual i per raó de sexe. Les persones de referència de cada empresa han rebut una formació al respecte.

Per aquest 2023, entre altres accions, hi ha previst portar a terme una campanya de conciliació familiar i laboral, i treballar per la sensibilització en bones pràctiques d’ús del llenguatge inclusiu.

Els plans d’igualtat responen a la voluntat del Grup d’integrar la perspectiva de gènere en la cultura de la companyia i, especialment, en la gestió dels recursos humans. Així mateix, es pretén garantir la igualtat retributiva per a feines d’igual valor i facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones que integren la plantilla, desenvolupant les polítiques de corresponsabilitat.

 

  • Compartir:

Últimes

07 de maig 2024

S’arxiva la causa de TERSA i es confirma el compliment normatiu de la instal·lació

06 de maig 2024

SIRESA engega la campanya de sensibilització a les platges

22 de març 2024

Grup TERSA s’incorpora a l’associació Innobaix

11 de març 2024

SIRESA assumeix la gestió del punt d’informació d’un equipament únic: l'Hivernacle de la Ciutadella