Grup TERSA

Transparència

 

Estem compromesos amb una gestió transparent, que basem en compartir la informació veraç a tots els nivells interns i externs de l'organització, per transmetre confiança i promoure la coresponsabilitat.

El Grup TERSA disposa de diferents sistemes de gestió, auditats i certificats externament que recolzen la transparència de la informació i dels processos de la empresa.

Governança

 

Consells d’Administració

El govern i l’administració de les tres societats que conformen el Grup TERSA corresponen als seus respectius Consells d’Administració.

Estructura del Grup

L’estructura principal del grup la conformen TERSA i les filials SEMESA i SIRESA, les dues societats participades en un 100% per TERSA. El grup també integra altres societats participades.

Planificació estratègica

El grup TERSA disposa d’un pla estratègic estructurat en cinc eixos de treball prioritaris: la direcció estratègica, les operacions, les persones, la logística i la innovació.

Programa de Prevenció de Delictes

TERSA disposa d’un Programa de Prevenció de Delictes que posa a disposició de de l’equip professional el Codi de Conducta, la Guia d’Anticorrupció i la Bústia Ètica.

Medi Ambient i Qualitat

 

Política del Sistema Integrat de Gestió

Grup TERSA compta amb una Política del Sistema Integrat de Gestió (SIG) de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals, amb la finalitat d’establir i revisar els objectius del SIG i definir els principals compromisos amb els diferents grups d’interès amb els que ens relacionem.

Declaració ambiental

L’EMAS suposa donar major credibilitat, transparència i eficiència a la gestió ambiental, responent als principals reptes als quals s’enfronten les organitzacions avui dia en aquesta matèria: l'ús eficient dels recursos, l'actuació contra el canvi climàtic, i la responsabilitat social corporativa.

Certificacions

Compta amb les certificacions en les normes ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 per les activitats desenvolupades relacionades amb la valorització energètica, la selecció d’envasos lleugers, el tractament de voluminosos i la gestió de punts verds i deixalleries. Així com la certificació ISO 50001 per a la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs i les instal·lacions fotovoltaiques.

El Grup TERSA també s’ha registrat amb èxit al Sistema Europeu de Gestió i Auditoria Ambiental (EMAS).

 

TERSA

SEMESA

SIRESA

Activitat de la Planta de Valorització Energètica

Informació de funcionament i procés de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs.

Responsabilitat Social Corporativa

 

Memòria de Sostenibilitat

Com a instrument de transparència, la Memòria de Sostenibilitat presenta un recull detallat i exhaustiu de l’activitat de les tres empreses que formen part del Grup, TERSA, SEMESA i SIRESA, així com les actuacions dutes a terme en el marc del Pla Estratègic i del seu compromís ambiental i socioeconòmic.

Dades de producció

Recull de les dades de producció de les diferents activitats del Grup TERSA:

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

TERSA, SEMESA i SIRESA són empreses signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient.

Informació organitzativa

L'estructura principal d'empreses del grup està conformada per TERSA i les filials SEMESA i SIRESA, les dues societats participades al 100% per TERSA.

L’estructura organitzativa de Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA) es basa en dos grans eixos:

 

L’estructura de decisió

Consell d’Administració: màxim òrgan de decisió de l’empresa. Compost per un màxim de catorze membres que es reuneix periòdicament prèvia convocatòria del president o de qui el substitueixi.

 

L’estructura de gestió

És l’estructura interna de la societat. Està encapçalada pel gerent, com a màxim directiu , i està integrada per persones especialitzades en les diferents àrees de responsabilitat.

L’òrgan que examina i adopta els acords o les decisions relatives a la gestió de l’empresa és el Comitè de Direcció, que es reuneix setmanalment.

Visió global d’assignació de responsabilitats dins l’estructura de gestió.

L’estructura organitzativa de Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA), està basada en dos grans eixos:

 

L’estructura de decisió

Consell d’Administració: màxim òrgan de decisió de l’empresa. Compost per un màxim de set membres que es reuneix periòdicament prèvia convocatòria del president o de qui el substitueixi.

El conseller delegat i la directora duen a terme la coordinació i el seguiment del funcionament la societat, i es reuneixen setmanalment.

 

L’estructura de gestió

És l’estructura interna de la societat. Està encapçalada per la directora i està integrada per persones especialitzades en les diferents àrees de responsabilitat.

Visió global d’assignació de responsabilitats dins l’estructura de gestió.

L’estructura organitzativa de Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) està basada en dos grans eixos:

 

L’estructura de decisió

Consell d’Administració: màxim òrgan de decisió de l’empresa. Compost per un màxim de nou membres que es reuneix periòdicament prèvia convocatòria del president o de qui el substitueixi.
El conseller delegat i el director duen a terme la coordinació i el seguiment del funcionament de la societat, i es reuneixen setmanalment.

 

L’estructura de gestió

És l’estructura interna de la societat.  Està encapçalada pel director i està integrada per persones especialitzades en les diferents àrees de responsabilitat.
Visió global d’assignació de responsabilitats dins l’estructura de gestió.

Informació jurídica

 

Normativa

Text refós de la Llei de societats de capital aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol.

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2010/07/02/1/con

 

Llei 25/2013 d’Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/27/25

 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19

 

Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes de desembre ha entrat en vigor l’1 de juliol de 2015.

https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2014/12/29/19

Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

https://www.boe.es/eli/es/l/2011/07/28/22

 

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/10/18/815

 

Ley 20/2009 de 4 de diciembre de prevención y control ambiental de las actividades

https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/12/04/20

 

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con

 

Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de general de la Seguretat social

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/8/con

 

Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques i es modifica el Reglament de plans i fons de pensiones, aprovat per Reial decret 304/2004, de 20 de febrer

https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/03/30/439/con

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con

 

Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.

https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/04/14/486

 

Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.

https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/07/18/1215

 

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció

https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/10/24/1627/con

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9

 

Reglament general de la Llei de contractes aprovat per Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2001/10/12/1098/con

 

Reial decret 817/2009 de 8 de maig pel qual es desplega parcialment la Llei de contractes del sector públic.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/05/08/817

Encàrrecs de gestió

Contractes menors

Contractes d'emergència