Valorització
de residus

Valorització energètica

 

La valorització energètica és un procés que minimitza el volum dels residus mitjançant la seva combustió i que aprofita l'energia que genera aquest procés per produir vapor i electricitat.

L’electricitat generada a la Planta de Valorització Energètica es destina a l’autoconsum de la mateixa instal·lació en un 12%, i la resta, un 88% es ven a la xarxa elèctrica.

Els residus que es valoritzen a la planta també permeten subministrar vapor a la xarxa urbana de calor i fred del Fòrum i del districte 22@, donant així servei a les empreses i a la ciutadania d’aquesta zona de Barcelona.

TERSA és l’empresa encarregada de gestionar l’activitat d’aprofitament i de transformació en energia de la Planta de Valorització Energètica.

Més de 100 edificis de la zona del Fòrum i del 22@ estan connectats a la xarxa urbana de calor i fred.

Instal·lació

 

La Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR) de Sant Adrià de Besòs integra dues plantes: la Planta de Valorització Energètica (PVE), gestionada per TERSA, i la Planta de Tractament Mecànic-Biològic, gestionada per la societat Ecoparc del Mediterrani.

La Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs és una instal·lació on té lloc un procés de combustió controlada del rebuig provinent de les plantes de tractament mecànic-biològic; i que, per tant, es considera una fracció ja no reciclable. D’aquesta manera, es redueix de forma considerable el volum dels residus i s’aprofita el seu poder calorífic per generar electricitat.

Els materials resultants d'aquest procés són les escòries i les cendres. Les escòries són materials valoritzables que s’aprofiten, per exemple, per a la producció de formigó ecològic, i les  cendres són objecte d’una disposició controlada.

La Planta de Valorització Energètica disposa de l’última tecnologia disponible per al correcte control i vigilància de la seguretat ambiental i de la salut. La instal·lació compta amb un sistema de mesura en continu: les dades són monitorades a la sala de control i supervisades per la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA).

Amb aquest sistema es controla en tot moment que els límits d'emissions siguin sempre inferiors als establerts per la legislació vigent.

Xarxa urbana de calor i fred

 

Els residus valoritzats a la Planta de Valorització Energètica permeten subministrar, a través de l’empresa Districlima, tones de vapor a la xarxa urbana de calor i fred del Fòrum i del districte 22@.

La xarxa urbana de calor i fred és un sistema que genera energia tèrmica (fred i/o calor) en una planta de producció centralitzada, que es distribueix mitjançant un sistema de xarxa a les persones usuàries connectades a sistema.

S'utilitzen fonts d'energia residuals (residus municipals) amb equips d'alt rendiment energètic, minimitzant així el consum d'energies primàries d'origen fòssil.

 

Resolent dubtes sobre la valorització energètica

 

La valorització energètica és la conversió d’aquells residus que no poden ser reciclats en energia, ja sigui en forma d’electricitat, vapor o aigua calenta per ús domèstic o industrial.

La valorització energètica és una activitat que complementa el reciclatge. De fet, els països que més reciclen, són també els que més converteixen els residus en energia arribant a quotes d’abocament inferiors al 3%. D’aquesta forma, la valorització energètica ajuda a aconseguir l’objectiu de la Unió Europea de reduir el nombre de residus depositats als abocadors.

Un cop extret el valor energètic dels residus, queda una ínfima part de subproductes sòlids com les escòries i cendres. Per exemple, les primeres poden ser reutilitzades com a material àrid a les obres i com a ferralla a empreses siderúrgiques. Com qualsevol residu, ambdues són susceptibles de ser sotmeses a un tractament de reutilització, recuperació, valorització o eliminació.

Les normes de la Unió Europea són implementades per les plantes de valorització energètica seguint les màximes garanties de seguretat i s’ajusten a estrictes controls per no malmetre ni el medi ambient ni la ciutadania, gràcies a tecnologies industrials d’última generació.

Consulta al següent enllaç els últims estudis científics que constaten el baix impacte de l’activitat de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs sobre el medi ambient i la salut:

D’acord amb la legislació de la UE, la fracció biodegradable de residus municipals i industrials es considera biomassa i, per tant, una font d’energia renovable. L’energia produïda a les plantes de valorització energètica és aproximadament un 50% renovable.

La tecnologia de valorització energètica és una de les opcions d’energia alternativa més robustes i eficaces per reduir emissions de CO2 i per estalviar recursos limitats de combustibles fòssils utilitzats per les plantes energètiques tradicionals.

Fonts d’informació:

Dades d’interès

316.844

tones de residus valoritzats

181.921

MWh d’energia elèctrica generada

127.992

tones de vapor subministrades a la xarxa urbana de fred i calor

*Dades corresponents a l’any 2022