Valorització
de residus

Tractament de voluminosos

 

SEMESA disposa també d'una instal·lació per a la separació de residus voluminosos i el tractament de la fusta que se’n separa, situada al Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà-Viladecans.

SEMESA selecciona els diferents tipus de fraccions: fusta, ferralla, matalassos, mobiliari plàstic, recipients a pressió, etc.

De tots aquests, la fusta es valoritza mitjançant un procés de trituració per obtenir-ne estella, material que es comercialitza per a la fabricació de taulons conglomerats i com a combustible alternatiu, entre d’altres.  La resta de residus, un cop separats, són gestionats a través d’empreses autoritzades, donant prioritat sempre a la seva valorització.

L’estella valoritzada els darrers anys ha permès l’estalvi del consum de centenars de milers de tones de fusta verge.

Instal·lació

 

L’activitat de tractament de residus voluminosos es duu a terme al Centre de Tractament de Residus Municipals de Gavà- Viladecans.

La planta de tractament de residus voluminosos i fusta gestiona els principals tipus de residus voluminosos de manera diferent:

  • Zona de recepció de voluminosos: la instal·lació disposa d’una campa d’aproximadament 10.000 m2 on es realitza la recepció i el primer triatge del material. En aquesta campa se segreguen els materials per al seu tractament o trasllat posterior.
  • Planta de trituració de fusta: la fusta triada s’envia a la planta de trituració, on es transforma en estella per a la seva posterior comercialització. En aquest procés també se separen les restes d’origen metàl·lic (claus, poms, frontisses, etc.).
  • Sitges d’emmagatzematge: el material triturat s’acumula a tres grans sitges que poden arribar a emmagatzemar més de 1.000 m3. Al mateix temps, la zona disposa d’un túnel de descàrrega on els camions carreguen l’estella destinada a la seva posterior valorització.

En funcionament des de l’any 2004, és la primera planta d'aquest tipus construïda a Catalunya i dona servei a tots els municipis de l’àrea metropolitana sud de Barcelona.

Dades d’interès

62.863

tones de voluminosos i fusta tractades

51.340

tones de fusta recuperada

90,3%

de voluminosos i fusta recuperats

*Dades corresponents a l’any 2022