Contacte

Com et podem ajudar?

 

Tens alguna consulta?

Adreça’ns les teves preguntes, comentaris o suggeriments a través dels següents contactes:

TERSA

Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Av. Eduard Maristany, 44
08930 Sant Adrià de Besòs

SEMESA

Selectives Metropolitanes, S.A.
Ctra. Camí Antic de Barcelona a València
B-210 Km 1 08850 Gavà (Barcelona)

SIRESA

Solucions Integrals per als Residus, S.A.
Carrer de la Pau, 3-5
08930 Sant Adrià de Besòs

Formulari contacte

Envia els teus comentaris o suggeriments, o bé demana informació omplint aquest formulari.

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS SA és el responsable del tractament de les seves dades personals essent la finalitat d’aquest tractament atendre les sol·licituds que vostè ens plantegi mitjançant el present formulari. Pot exercir els drets reconeguts als articles 15 a 22 del Reglament General de Protecció de Dades en qualsevol moment. Més informació:  Política de privacitat

Ofertes de feina

Identificació del lloc de treball

Àrea/Departament:

Barris + Sostenibles

Denominació del lloc de treball:

Responsable d’Àrea

Grup i nivell Professional:

Grup 2 N1

Lloc superior jeràrquic:

Cap de Departament

Missió

Tenir una visió global i estratègica del Programa Barris + Sostenibles, coordinant els projectes, els recursos i les persones que en formen part, marcant prioritats i garantint el bon desenvolupament en funció de les directrius que li siguin assignades per part del Departament d'Equipaments i Programes. Realitzar propostes al Departament de nous programes i projectes d'acció ciutadana en funció de les necessitats detectades.

Activitats i resultats bàsics:

Coordinar i gestionar els recursos que se li assignin (humans, materials, econòmics...) amb la finalitat d’assolir els objectius del Programa Barris+ Sostenibles

Vetllar perquè totes les actuacions, intervencions i continguts elaborats per l’equip de Barris+Sostenibles estiguin alineats amb els objectius marcats per aquest programa des de la Direcció de l’Oficina del Clima

Representar a la Secretaria del Programa en tots aquells actes, reunions i/o grups de treball que li siguin assignats des de la Direcció de l’Oficina del Clima

Establir i mantenir contacte en nom de la Secretaria del programa amb aquells equipaments, entitats i/o professionals que calgui per assolir els objectius inherents al programa

Realitzar anualment, conjuntament amb el referent municipals del programa, reunions individuals de seguiment del projecte Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona (en endavant XEAB) amb tots els equipaments que configuren aquesta xarxa

Impulsar, en el marc de la XEAB, projectes comunitaris de transformació ciutadana que pugin ser executats pels diferents equipaments de la xarxa

Garantir el seguiment de totes les tasques i projectes desenvolupats per l’equip tècnic i administratiu del programa vetllant per la seva correcta execució

Coordinar-se amb la resta d’equips del programa Barcelona+Sostenible.

Col·laborar i donar suport a la Direcció de l’Oficina del Clima en l’elaboració i/o disseny de materials o projectes que li siguin encarregats.

Supervisar la memòria i l’informe d’avaluació anual del programa Barris+Sostenibles.

Vetllar per la formació i informació permanent de l’equip tècnic i per la seva participació en les activitats significatives d’àmbit local d’interès per a l’establiment de sinèrgies, l’actualització i la innovació del programa.

Requeriments del Lloc:

Formació bàsica:

 • Estudis Universitaris Superiors en la branca científica (Biologia, Ciències Ambientals, etc.)

Coneixements específics:

 • Ofimàtica nivell usuari (paquet office)

 • Valorable coneixement avançat en programes informàtics de gestió i disseny de projectes.

Experiència prèvia:

 • Experiència demostrable en coordinació i/o direcció d'equips de treball multidisciplinar (mínim 4 anys).

 • Coordinació de programes educatius ambientals i/o científics (mínim 4 anys).

 • Assessorament a professionals, empreses i/o entitats de l'àmbit socioambiental.

 • Treball en programes i/o projectes vinculats a l'administració local.

Competències genèriques i específiques

Capacitat per a la direcció de persones i projectes.

Compromís professional.

Iniciativa i pro activitat.

Orientació al servei.

Capacitat de treball en equip.

Capacitat d'adaptació i flexibilitat.

Habilitats comunicatives i d'expressió oral i escrita.

Idiomes:

 • Nivell C de català o superior

 • Nivell First Certificate d'anglès

Temps d'adaptació: 6 mesos

Condicions del lloc:

Contracte: Indefinit.

Horari: Setmana laboral de 40 hores de dilluns a diumenge. Torn partit de 9:30 a 19h de dilluns a dijous amb 1h 30m de flexibilitat a l’entrada (entre les 8 i les 9:30) i a la sortida (atenent a les necessitats del servei)

Pausa per dinar entre 45 minuts i 1h 30 minuts.

Horari Intensiu de 8-15h tots els divendres i els mesos de juliol i agost.

Opció de dos dies de teletreball a la setmana.

Salari Brut Anual Fix: 27.245,45 €

 

 

Identificació del lloc de treball

Àrea/Departament:

Barris + Sostenibles

Denominació del lloc de Treball:

Tècnic/a Generalista

Grup i nivell Professional:

 Grup 2 N2

Lloc superior jeràrquic:

Responsable de Àrea

Missió

Tenir una visió global i estratègica dels projectes que li siguin assignats ja siguin territorials i/o temàtics per elaborar propostes de programes i projectes orientats a promoure l'acció ciutadana corresponsable i proactiva d'acord amb les directrius del Departament d'Equipaments i Programes Educatius de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat.

Activitats i resultats bàsics:

Assessorar i acompanyar individualment els equipaments municipals de la Xarxa d'Equipaments Ambientals de Barcelona (en endavant XEAB) actuant com a connectors entre ells i les línies estratègiques municipals en matèria de sostenibilitat i clima.

Impulsar i gestionar el calendari anual de trobades entre els seus membres (convocar-los, elaborar ordre del dia i presentació a realitzar, recerca de ponents, preparar actes, etc.):

 • Gestionar els diferents productes i accions educatives conjuntes (cicles, activitats, comunitàries, micro xarxes de treball, etc.)

 • Detectar necessitats individuals i col·lectives dels equipaments de la xarxa en matèries educatives, comunicatives i de gestió, i com a conseqüència, facilitar i/o generar material o productes que ajudin a pal·liar-les.

 • Impulsar, facilitar i acompanyar els equipaments de la XEAB pel desenvolupament de projectes de transformació ciutadana en el que s’impliquin.

 • Detectar oportunitats de treball conjunt entre diferents equipaments de la xarxa i impulsar accions en conseqüència.

Elaboració, implementació i seguiment (sempre sota supervisió del referent municipal de l'Oficina del Clima) de projectes diversos que es puguin generar en el marc del programa Barris + Sostenibles: definició dels objectius, mapa d'actors que hi intervenen, materials i recursos necessaris, fases de treball, calendari d'execució, elements comunicatius necessaris, indicadors de treball, etc.

Suport tècnic a la persona referent municipal del programa Barris + Sostenibles en qualsevol tasca que es derivi de la implementació o difusió d'aquest programa en entorns municipals o supramunicipals (preparació de documentació, assessorament a referents municipals, organització i dinamització de reunions, etc.)

Recollida i seguiment dels indicadors acordats en tots i cadascun dels projectes que es faci i col·laboració tècnica en la preparació de la memòria anual del programa.

Gestió i actualització permanent del Mapa B+S (renovació i actualització dels punts del Mapa, assistència a reunions amb les entitats, proposta de noves rutes, difusió de la seva existència, etc.).

Qualsevol altra funció tècnica que es derivi de l'impuls i implementació del programa Barris + Sostenibles.

Requeriments del lloc:

Formació bàsica:

 • Estudis Universitaris Superiors de branca científica (Biologia, Ciències Ambientals...)

 • Màsters o postgraus vinculats al món científic i/o a la gestió i les polítiques públiques

Coneixements específics:

 • Ofimàtica nivell usuari (paquet office)

 • Es valorarà formació vinculada al món educatiu, científic, de participació ciutadana i/o la gestió pública.

Experiència prèvia:

 • Experiència en la gestió de projectes vinculats al món educatiu i/o científic.

 • Experiència treballant en equip.

 • Experiència en la gestió d'activitats i/o projectes que comportin la coordinació amb diferents agents (ciutadania, entitats, associacions, equipaments públics i/o privats, etc.)

Competències  genèriques i específiques

Compromís professional.

Orientació al servei.

Capacitat de treball en equip.

Capacitat d’organització i gestió integral de projectes.

Capacitat d'adaptació i flexibilitat.

Habilitats comunicatives i d'expressió oral i escrita.

Idiomes:

 • Nivell C de català o superior

 • Valorable: estar en possessió del First Certificate d'anglès

 • Valorable mateix nivell en altres llengües (francès, alemany...)

Temps d’adaptació: 6 mesos

Condicions del lloc:

Contracte: Indefinit.

Horari: Setmana laboral de 40 hores de dilluns a diumenge. Torn partit de 9:30 a 19h de dilluns a dijous amb 1h 30m de flexibilitat a l’entrada (entre les 8 i les 9:30) i a la sortida (atenent a les necessitats del servei)

Pausa per dinar entre 45 minuts i 1h 30 minuts.

Horari Intensiu de 8-15h tots els divendres i els mesos de juliol i agost.

Opció de dos dies de teletreball a la setmana.

Salari Brut Anual Fix: 26.493,63 €

Identificació del lloc de treball

Àrea/Departament:

Barris + Sostenibles

Denominació del lloc de Treball:

Tècnic/a de Projectes Educatius

Grup i nivell Professional:

 Grup 2 N2

Lloc superior jeràrquic:

Responsable d’Àrea

Missió

Tenir una visió global i estratègica del catàleg de recursos educatius del Departament d'Equipaments i Programes de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, mantenir-lo, actualitzar-lo i desenvolupar accions al territori per estendre la cultura de sostenibilitat per accelerar l'acció proactiva per afrontar el canvi climàtic. Fer propostes al Departament d'Equipaments i Programes de nous programes educatius en funció de les necessitats detectades en territoris o projectes emergents.

Activitats i resultats bàsics:

Manteniment anual i renovació progressiva del catàleg de recursos educatius ambientals d'Ecologia Urbana que estarà al servei de tots els equipaments de la Xarxa d’Equipaments Ambientals de l’Ajuntament de Barcelona (en endavant XEAB): actualització dels recursos existents, eliminació d'aquells que es considerin obsolets i incorporació de nous materials educatius.

Reunions anuals amb els referents municipals dels diferents eixos temàtics ambientals per actualitzar coneixements i recollir les novetats que s'hagin d'incorporar als recursos educatius ja existents en el catàleg vigent.

Adaptació dels recursos educatius existents a nous formats virtuals o híbrids.

Generació de nous recursos educatius per incorporar al catàleg general (contacte amb el referent temàtic municipal que aportarà la informació necessària per al guió i posteriorment col·laborarà en la seva revisió, elaboració del guió educatiu i adaptació del guió a l'espai físic o context virtual en el qual es farà l'acció educativa).

Formació a educadors ambientals (tant de la XEAB com externs) en l'ús dels nous recursos educatius generats amb la finalitat d'estendre la seva execució i ajudar a difondre l'oferta educativa ambiental municipal.

Executar, en cas necessari, en nom de la XEAB i per tot el territori de Barcelona ciutat, qualsevol de les accions educatives incloses en el catàleg de recursos educatius ambientals d'Ecologia Urbana. Aquesta execució podrà ser en format presencial, online o híbrida i podrà fer-se de dilluns a diumenge (segons horari i calendari de treball acordat).

Impulsar, definir i acompanyar el seguiment d' accions educatives comunitàries i de transformació ciutadana amb públic adult i familiar que estiguin incloses en programes ambientals impulsats des de l' Oficina del Clima.

Coordinació amb els referents municipals de l'Oficina del Clima i amb altres referents de programes de Barcelona + Sostenible que siguin assignats (Ecologia Urbana).

Recollir i gestionar els indicadors que es derivin de les seves actuacions i incorporar-los com a part de la memòria general.

Qualsevol altra funció educativa que es derivi de l'impuls i implementació del programa Barris + Sostenibles.

Requeriments del LLoc:

Formació bàsica:

 • Estudis Universitaris Superiors en la branca científica (Biologia, Ciències Ambientals, etc.)

 • Màsters o postgraus vinculats al món científic i/o educatiu

Coneixement específics:

 • Ofimàtica nivell usuari (paquet office)

 • Coneixements de programes d'edició de continguts interactius i animats online com, per exemple, Genially.

 • Qualsevol altre formació vinculada al món educatiu al món científic, la participació ciutadana i/o la gestió pública

Experiència prèvia:

 • Experiència demostrable com a educador ambiental (mínim 2 anys)

 • Experiència en la preparació de materials educatius en diferents formats (virtuals, presencials i híbrids)

 • Experiència en l'elaboració i seguiment de programes educatius complexes que comportin el plantejament d'objectius, la creació del mapa d'actors, plantejament del calendari de treball, concreció dels recursos associats, adequació de recursos educatius, recull dels indicadors de seguiment, etc.)

 • Es valorarà experiència en treball comunitari amb associacions, organitzacions, entitats...

Competències genèriques i específiques

Compromís professional.

Orientació al servei.

Capacitat de treball en equip.

Capacitat d’organització i gestió integral de projectes.

Capacitat d'adaptació i flexibilitat.

Habilitats comunicatives i d'expressió oral i escrita.

Idiomes:

Nivell C de català o superior

Necessari estar en possessió del First Certificate d'anglès o superior o tenir un domini de la llengua anglesa (oral i escrita) demostrable

Valorable mateix nivell en altres llengües (francès, alemany..).

Temps d’adaptació: 6 meses

Condicions del lloc:

Contracte: Indefinit.

Horari: Setmana laboral de 40 hores de dilluns a diumenge. Torn partit de 9:30 a 19h de dilluns a dijous amb 1h 30m de flexibilitat a l’entrada (entre les 8 i les 9:30) i a la sortida (atenent a les necessitats del servei)

Pausa per dinar entre 45 minuts i 1h 30 minuts.

Horari Intensiu de 8-15 tots els divendres i els mesos de juliol i agost.

Opció de dos dies de teletreball a la setmana.

Salari Brut Anual Fix: 26.493,63 €

Identificació del lloc de treball

Àrea/Departament:

Barris + Sostenibles

Denominació del lloc de Treball:

Tècnic/a de Projectes Comunicatius

Grup i nivell Professional:

 Grup 2 N2

LLoc superior jeràrquic:

Responsable d’Àrea

Missió

Tenir una visió global i estratègica dels recursos i materials comunicatius a disposició del Programa Barris + Sostenibles (web, butlletí, circulars, etc.) i promoure la difusió de projectes i programes orientats a l'acció ciutadana proactiva, afavorint un coneixement de qualitat sobre l'emergència climàtica. Realitzar propostes al Departament d’Equipaments i Programes sobre nous recursos, eines i materials comunicatius en funció de les necessitats detectades en territoris o projectes emergents.

Activitats i resultats bàsics:

Facilitar la comunicació i difusió dels serveis de la XEAB (Xarxa d'Equipaments Ambientals de Barcelona) a partir de:

 • Interlocució en temes de comunicació amb els equipaments ambientals de la XEAB per a la recollida de necessitats en aquest àmbit i trasllat dels mateixos als referents municipals corresponents.

 • Col·laboració amb els referents municipals assignats al projecte en l'elaboració i posterior execució del Pla Estratègic de Comunicació de la XEAB.

 • Disseny i redacció dels projectes comunicatius impulsats des de la Secretaria Tècnica (baners, cartelleria, roll-ups, etc.).

 • Promoció dels programes d'activitats en format digital i en paper, incloses les xarxes socials.

 • Organització d'accions de difusió i comunicació d’esdeveniments del calendari d'efemèrides ambientals d'Ecologia Urbana (dies mundials i setmanes temàtiques) i als cicles efectuats de manera conjunta per els equipaments de la XEAB.

Elaborar, sota supervisió de la referent municipal, continguts en matèria de sostenibilitat i clima:

 • Redacció de notícies.

 • Confecció del butlletí electrònic Agenda + Sostenible, entrevistes, etc.) per ser publicats o difosos a través dels canals establerts per l' Oficina del Clima.

 • Entrevistes a referents temàtics de les àrees treballades.

 • Investigació documental en canals oficials sobre la temàtica abordada.

 • Redacció de la informació rebuda en el format requerit, elaboració i incorporació de notícies a l'espai Digital de l'Ajuntament i revisió de les ja existents per incorporar a l'Agenda + Sostenible i al web aquelles que siguin d'interès.

Gestió del web de la Fàbrica del Sol des de la perspectiva comunicativa:

 • Revisió i actualització permanent de continguts.

 • Eliminació d'elements obsolets.

 • Incorporació de novetats.

 • Verificació del correcte funcionament dels links incorporats, etc.

 • Coordinació dels continguts des d'una perspectiva lingüística i d'estil.

 • Anàlisi de les mètriques de seguiment d'Analytics per identificar tendències i oportunitats.

Treball amb xarxes socials:

 • Elaboració de fils de tuits i publicació, en cas necessari, en @bcnecologia,

 • Producció de gif, banners, vídeos o altres elements similars que permetin una visualització més atractiva als recursos difosos,

 • Difusió de la informació per altres canals com Facebook, Instagram, etc.

Treball amb agendes digitals com Nasia, la coagenda Innova, Buscaciencia, el butlletí Sostenible, SCEA, Butlletí d'Ecologia Urbana, etc.

Gestió de les peticions de mitjans de comunicació rebudes per l'equip de Barris + Sostenibles.

Atenció i resolució de queixes i suggeriments relacionats amb la sostenibilitat i la crisi climàtica que arriben a través del programa IRIS del Departament d'Equipaments i Programes (Oficina del Clima – Gerència de MASU) i a través del correu electrònic:

 • Lectura i recepció de les peticions,

 • consulta de la resposta a les persones referents municipals de la matèria preguntada

 • elaboració de la resposta en base a paràmetres consensuats amb la referent municipal corresponent.

Atenció al públic per a la resolució de consultes especialitzades en sostenibilitat urbana.

Coordinació amb els referents municipals de l'Oficina del Clima i d'altres programes de Barcelona + Sostenible que li siguin assignats (Ecologia Urbana).

Recollir i gestionar els indicadors que es derivin de les seves actuacions i incorporar-los com a part de la memòria general

Qualsevol altra tasca tècnica en matèria comunicativa que es derivi de l' impuls i implementació del programa Barris + Sostenibles

Requeriments del lloc:

Formació bàsica:

 • Estudis Universitaris Superiors en la branca científica (Biologia, Ciències Ambientals, etc.) i/o en la branca de la comunicació (periodisme o equivalents)

 • Màsters o postgraus vinculats al món de la comunicació i/o la ciència o l’educació

Coneixements específics:

 • Ofimàtica nivell usuari (paquet office)

 • Coneixements de programes de disseny com Illustrator, Photoshop o Indesign.

 • Es valorarà qualsevol altre formació vinculada al món educatiu, científic, i/o a les ciències de la informació

Experiència prèvia:

 • Experiència en gestió de projectes comunicatius.

 • Experiència en el maneig de programes de disseny.

 • Experiència en gestió de continguts web, blogs i xarxes socials.

Competències genèriques i específiques

Compromís professional.

Orientació al servei.

Capacitat de treball en equip.

Capacitat d’organització i gestió integral de projectes.

Capacitat d'adaptació i flexibilitat.

Habilitats comunicatives i d'expressió oral i escrita.

Idiomes:

Nivell C de català o superior

Estar en possessió del First Certificate d'anglès o tenir un domini de la llengua anglesa escrita i oral demostrable

Valorable mateix nivell en altres llengües (francès, alemany...)

Temps d’adaptació: 6 mesos

Condicions del LLoc:

Contracte: Indefinit.

Horari: Setmana laboral de 40 hores de dilluns a diumenge. Torn partit de 9:30 a 19h de dilluns a dijous amb 1h 30m de flexibilitat a l’entrada (entre les 8 i les 9:30) i a la sortida (atenent a les necessitats del servei)

Pausa per dinar entre 45 minuts i 1h 30 minuts.

Horari Intensiu de 8-15 tots els divendres i els mesos de juliol i agost.

Opció de dos dies de teletreball a la setmana.

Salari Brut Anual Fix: 26.493,63 €

Identificació del lloc de treball

Àrea/Departament:

Barris + Sostenibles

Denominació del lloc de Treball:

Administratiu/va

Grup i nivell Professional:

Grup 3 N2

LLoc superior jeràrquic:

Responsable d’Àrea

Missió

Donar suport administratiu a tot l'equip de Barris + Sostenibles col·laborant proactivament en totes les tasques que li siguin encomanades que podrien produir-se tant a les dependències de la Fàbrica del Sol com en esdeveniments i projectes en altres equipaments, així com també al carrer.

Activitats i resultats bàsics:

Realitzar la primera atenció telefònica de les entitats i ciutadania interessada en el programa Barris + Sostenibles i derivació de les trucades al referent tècnic que correspongui.

Col·laborar amb els tècnics del programa Barris + Sostenibles en l'execució administrativa de les diferents accions que es facin: Realització de trucades informatives i rondes de trucades acordades amb l'equip tècnic quan sigui necessari, preparació de la documentació necessària per dur a terme reunions de treball i/o accions educatives, preparar i gestionar les sales de treball en les quals s'ubiquin les reunions,  ja siguin presencials o via online, i col·laborar amb els tècnics en el correcte desenvolupament d'aquestes reunions. 

Execució de tasques administratives de caràcter ordinari en el dia a dia del Servei: organitzar les bústies de servei de correu electrònic i realitzar trameses genèriques, realitzar la impressió de documents en diferents formats, tramesa de correspondència, fotocòpies, escanejat i manteniment de l'arxiu. Gestionar i realitzar el manteniment de l' arxiu físic i virtual, gestionar la distribució de materials fungibles i no fungibles, realitzar la tramesa de documentació i el control i registre d'usos de les activitats, gestionar les bases de dades d' informació i comptables, donar informació i gestionar les reserves i inscripcions a les activitats gestionades des de la Secretaria Tècnica de la Xarxa d’equipaments ambientals de Barcelona (XEAB),  donar informació i gestionar les reserves dels recursos en préstec del catàleg, portar el registre d'assistència d'activitats i altres esdeveniments. Gestionar les incidències de manteniment que es produeixin tant a l'edifici com a l'exposició de l'edifici demostratiu, d'acord amb els protocols i procediments que s'estableixin.

Gestionar la distribució de recursos en els diferents equipaments de la XEAB, a altres àrees municipals i/o entitats i associacions amb les quals treballi el programa Barris + Sostenibles.

Col·laborar amb els tècnics del departament en la correcta gestió del calendari de treball de l'equip, així com en totes aquelles altres tasques administratives que se'n derivin.

Participar sempre que sigui necessari en tots els esdeveniments organitzats pel departament donant suport logístic i administratiu en la seva preparació prèvia, en l' execució del dia de realització i en la seva posterior recollida.

Actuar com a agent informador en tots els esdeveniments organitzats pel seu departament que així ho requereixin.

Recopilar la informació i extreure els informes setmanals, mensuals i col·laborar en la redacció de la memòria anual.

Assistir a les reunions de coordinació i redactar les actes.

Col·laborar en l'actualització de les bases de dades, del mapa Barcelona + Sostenible i de calendari d'activitats. Col·laborar en les càrregues i descàrregues de dades, revisar i contrastar dades d'arxius digitals i bases de dades.

Qualsevol altra tasca administrativa que es derivi de l'impuls i implementació del programa Barris + Sostenibles.

Requeriments del  Lloc:

Formació bàsica:

Formació mínima de segona etapa d'Educació Secundària o formació professional mòdul superior.

Coneixements específics:

 • Coneixements avançats d'informàtica a nivell usuari (Word, Excel, Power Point i Outlook) i altres programes de comunicació.

 • Coneixements de programes de treball online amb múltiples assistents (Zoom o similar).

Experiència prèvia:

 •  Experiència en atenció al client.

 •  Experiència en la gestió de programes que permetin el treball online amb múltiples assistents.

Competències genèriques i específiques

Compromís professional.

Orientació al servei.

Capacitat de treball en equip.

Capacitat d' adaptació i flexibilitat.

Habilitats comunicatives i d'expressió oral i escrita.

Idiomes:

 • Castellà

 • Català, equiparable a Nivell C.

Temps d'adaptació: 2 mesos

Condicions del lloc:

Contracte: Indefinit.

Horari: Setmana laboral de 40 hores de dilluns a diumenge. Torn partit de 9:30 a 19h de dilluns a dijous amb 1h 30m de flexibilitat a l’entrada (entre les 8 i les 9:30) i a la sortida (atenent a les necessitats del servei)

Pausa per dinar: entre 45 minuts i 1h 30 minuts.

Horari Intensiu de 8-15h tots els divendres i els mesos de juliol i agost.

Opció de dos dies de teletreball a la setmana.

Salari Brut Anual Fix: 24.131,18 €

 

Identificació del lloc de treball

Àrea/Departament:

Barris + Sostenibles

Denominació del lloc de Treball:

Recepcionista

Grup i nivell Professional:

Grup 3 N2

LLoc superior jeràrquic:

 Responsable d'Àrea

Missió

Atendre personalment, telefònicament i per via telemàtica les persones que s'adrecin a l'equipament o als equips de la Fàbrica del Sol, informant o derivant les consultes rebudes en funció de la seva temàtica.

Activitats i resultats bàsics:

Fer la primera acollida al públic que es dirigeixi a l'edifici.

Donar informació bàsica sobre els serveis existents a l'edifici, horaris funcionament, etc.

Canalització de les reserves de les cites concertades amb els tècnics dels diferents serveis.

Recepció, filtre i desviament de trucades.

Atenció i informació a les persones usuàries que vulguin realitzar la visita lliure a l'exposició de la Fàbrica del Sol.

Informació sobre les activitats que es programin des dels diferents serveis.

Canalitzar a les persones usuàries que vulguin fer ús del Servei de Documentació.

Gestionar el Servei de Préstec (lliurament i retorn) dels recursos en préstec del servei i del Catàleg de recursos del programa Barris + Sostenibles.

Gestió dels accessos de la Fàbrica del Sol durant l'horari d'atenció al públic.

Requeriments del lloc:

Formació bàsica:

Estudis Secundaris Obligatoris finalitzats.

Coneixements específics:

Coneixements bàsics de Word i Excel.

Experiència prèvia:

No necessària

Competències genèriques i específiques

Compromís professional.

Orientació al servei.

Capacitat de treball en equip.

Capacitat d'adaptació i flexibilitat.

Habilitats comunicatives i d'expressió oral i escrita.

Idiomes:

Català i Castellà parlat fluidament i escrit ortogràficament i gramaticalment de manera correcta. Capacitat de redactar correctament en ambdós idiomes.

Temps d'adaptació: 1 mes

Condicions del LLoc:

Contracte: Indefinit.

Horari: Setmana laboral de 40 hores de dilluns a diumenge. Torn partit de 8h a 19h de dilluns a dijous adaptat a les necessitats d’apertura de l’espai de la recepció.

Pausa per dinar entre 45 minuts i 1h 30 minuts.

Horari Intensiu de 8 a 15 h tots els divendres i tres tardes dels mesos de juliol i agost (segons necessitats de servei).

Salari Brut Anual Fix: 24.131,18 €

Envia'ns el teu Currículum Vitae

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza  que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat  Recursos Humans responsabilitat del  Grup Tersa, que esta format per les empreses Tractament i Selecció de Residus, S.A.( A08800880) , Selectives Metropolitanes, S.A. (A60191368) i Solucions Integrals per als Residus, S.A.( A62439807).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els processos de selecció d’aquestes empreses.
Aquestes dades no seran transmeses a tercers, sense el seu consentiment previ, i seran conservades, per un període no superior a 1 any, des de la seva obtenció, posteriorment seran destruïts de forma confidencial.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, de limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a Tersa, en Av. Eduard Maristany, 44, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) o be per correu electrònic a privacitat@tersa.cat
Tanmateix, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de a o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades en dpd@tersa.cat

Visites guiades

Grup TERSA ofereix visites guiades a les seves instal·lacions a través dels programes següents:

NOTA: a causa de la COVID-19, el servei de visites guiades presencials està suspès temporalment.

Com a alternativa, s'ha habilitat un recorregut virtual que es realitza de forma telemàtica i amb l'acompanyament d'un educador/a. 

Per a tramitar una reserva, poseu-vos en contacte amb

Telèfon: 93 238 93 51 

Adreça de correu: reserves.compartim@amb.cat 

Els objectius del programa són conscienciar, responsabilitzar i augmentar els coneixements relacionats amb la correcta administració i utilització dels recursos del territori, per millorar el nostre medi ambient.

 • Escoles
 • Estudiants universitaris
 • Gent gran i ciutadania en general

Informació i reserves:

Tel. 93 238 93 51

Horari d'atenció telefònica:  De 8 a 15h

Correu electrònic de contacte:  reserves.compartim@amb.cat

Enllaç web: https://blogs.amb.cat/educacioambiental/contacte/

Programa educatiu per promoure el coneixement de les instal·lacions, equipaments i espais verds de la ciutat.

 • Educació infantil (EI)
 • Educació primària (EP)
 • Educació secundària obligatòria (ESO)
 • Educació secundària post-obligatòria (ESPO)

Informació i reserves:

Tel. 93 326 22 23

Horari d’atenció telefònica: de 9:45 a 14h

Correu electrònic de contacte: comfuncionabarcelona@bcn.cat

Enllaç web: www.bcn.cat/educacio/pae

Visites tècniques dirigides principalment a:

 • Personal tècnic d'empreses públiques i privades
 • Estudiants universitaris de postgrau i màsters
 • Delegacions d'àmbit nacional i internacional

Informació i reserves:

Tel. 93 462 78 70

Horari d’atenció telefònica: de 9:30 a 14h

Correu electrònic de contacte:  visites@tersa.cat