Valorització
de residus

Punts verds i deixalleries

 

Els punts verds municipals i les deixalleries metropolitanes permeten a la ciutadania aportar residus municipals per als quals no hi ha contenidors específics al carrer ni un sistema de recollida domiciliària.

Aquests centres poden recollir residus especials com pintures, bateries, piles, olis de cuina, radiografies, roba, calçat, cartutxos de tinta, tòners, aparells elèctrics i electrònics, etc.

SIRESA  és l’empresa encarregada de la gestió integral de totes les instal·lacions que conformen la xarxa de Punts verds de Barcelona. D'altra banda, pel que fa a les Deixalleries metropolitanes, SIRESA s’encarrega de la gestió integral, l’atenció a les persones usuàries i el manteniment del recinte d’algunes deixalleries de poblacions metropolitanes i de les deixalleries mòbils; així com de la gestió logística (recollida i transport) dels residus del conjunt de les deixalleries metropolitanes.

SIRESA gestiona de forma integral un total de 59 instal·lacions a la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana.

Instal·lacions

 

Punts verds de Barcelona

Els punts verds serveixen per desfer-nos dels residus que no podem llençar als contenidors que trobem al carrer.

Actualment Barcelona disposa de punts verds de zona, punts verds de barri i parades específiques del punt verd mòbil. A més, també hi ha punts verds mòbils que poden ser sol·licitats per les escoles i els instituts, així com per entitats cíviques o associacions com a eina d'educació ambiental.

Punts verds de barri:

Els punts verds de barri són petites instal·lacions municipals ubicades dins l'entramat urbà i que únicament accepten residus municipals d'origen domiciliari de petites dimensions.

Punts verds de zona:

Són instal·lacions mediambientals de grans dimensions ubicades a la perifèria de la ciutat. Tot i que el servei és gratuït per a les persones particulars, estan especialment destinades al sector comercial i de serveis.

Punts verds mòbils:

Els punts verds mòbils són un servei de recollida selectiva de residus municipals domiciliaris, format per vehicles amb múltiples contenidors que realitzen parades predeterminades dins de la ciutat.

El punt verd mòbil escolar és un recurs educatiu i de gestió dels residus especials que té com a finalitat que l'alumnat i les seves famílies prenguin consciència mediambiental.

Deixalleries metropolitanes

Les deixalleries metropolitanes són instal·lacions que permeten al veïnat classificar diferents tipus de residus domèstics, inclús els especials, que no han pogut dipositar selectivament, és a dir, en contenidors separats.

Deixalleries:

Les deixalleries són centres que reben i emmagatzemen de manera selectiva diferents tipus de residus municipals. Es tracta d’una infraestructura que permet a la ciutadania aportar residus municipals voluminosos i especials.

Deixalleries mòbils:

La deixalleria mòbil metropolitana consisteix en un vehicle adaptat de recollida que visita diferents barris i/o poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona amb un calendari de parades preestablert.

És un camió de caixa adaptada amb diferents compartiments per a la recollida de residus ordinaris (tèxtil, envasos lleugers, etc.) i especials.

Més informació

Per a més informació sobre horaris, preus, residus admesos i altres, consultar els enllaços següents:

Dades d’interès

87.850

tones de residus recollits

1.567.286

persones usuàries

*Dades corresponents a l’any 2022