Política de privacitat

Política de privacitat

 

TRACTAMENT I SELECCIO DE RESIDUS SA (d’ara endavant, “TERSA”) és una empresa pública que opera a l’àrea metropolitana de Barcelona, la seva missió és gestionar serveis mediambientals relacionats amb la economia circular, la valoració de residus municipals, la generació y comercialització de energies renovables, i la promoció del compromís de la ciutadania per la sostenibilitat.

Conscient de la importància de la normativa en vigor en matèria de privacitat i protecció de dades ens preocupem per la protecció de la seguretat, integritat, veracitat i confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres usuaris, clients o proveïdors, actuant de manera responsable i transparent sobre aquest tema. La present Política de Privacitat (d'ara endavant, “La Política”) té per objecte informar-lo sobre com recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal. Així mateix, descrivim les finalitats del tractament de les dades personals recaptades a través de www.tersa.cat (d'ara endavant, “la Pàgina Web”), o per via telefònica, correu electrònic o formulari manual. Si escau, es detallarà si les seves dades poden ser utilitzats per tercers.

TERSA manifesta que ha intentat proporcionar una descripció el més senzilla i clara possible de la present Política. Per qualsevol aclariment, informació addicional o sol·licitud de drets no dubti en contactar amb nosaltres.

La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d’altres empreses i organitzacions que anuncien els nostres serveis i/o productes.

 

Abast de la Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat aplica a les dades proporcionades per els nostres usuaris, proveïdors, persones sol·licitants d’informació, usuaris de la Pàgina Web, candidats a llocs de treball o tercers amb els que ens puguem relacionar i les dades del qual siguin necessaris per el desenvolupament de la nostra activitat.

 

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades és:

 

DADES DEL RESPONSTABLE DE TRACTAMENT ; GRUP TERSA

DENOMINACIÓ:

Tractament i Selecció de Residus SA.
A08800880

Selectives Metropolitanes, S.A.
A60191368

Solucions Integrals per als Residus, S.A.
A62439807

DIRECCIÓ POSTAL:

Av. Eduard Maristany, 44, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

WEB:

www.tersa.cat

TELÈFON:

934 62 78 70

E-MAIL:

privacitat@tersa.cat

DEPARTMENT:

DPD@tersa.cat

Dades registrals BORME:

Dades Registrals BORME, Registre Mercantil de BARCELONA, T 5228, L 4536, F 50, H 54576

Dades Registrals BORME, Registre Mercantil de BARCELONA, T 24846, F 125, H B-80168

Dades Registrals BORME, Registre Mercantil de BARCELONA, T 33260, F 34, H B-227747

 

¿Quina informació recopilem?

 TERSA només tracta aquelles dades personals que resulten adients, pertinents i limitats al correcte compliment de les finalitats en virtut de les que van ser inicialment recaptats. Les dades que recopilem a la web de TERSA varien segons la finalitat del tractament:

Formulari Web “Envia'ns el teu Currículum vitae”: recollim el seu nom, cognoms i correu electrònic, així com les dades que vostè mateix ens envia a través del formulari i el CV que vostè pugi a la plataforma mitjançant l'opció “PUJAR FITXER”. 
Formulari Web “Formulari de Contacte”: recollim el seu nom, cognom i correu electrònic, així com les dades que vostè mateix ens envia a través del formulari per a atendre-li.

 

Portal Empleat: recollim les seves credencials per a verificar la seva condició d'empleat, així com les dades d'accés al portal i tots aquells que vostè faciliti durant la navegació pel Portal de l’Empleat.

També recopilem la informació que el seu navegador web ens envia de forma automàtica cada vegada que vostè visita les nostres pàgines web per a analitzar i millorar la seva experiència d'ús, conèixer les seves preferències de navegació en les nostres pàgines web per a poder personalitzar i millorar els nostres serveis i mantenir la seguretat del lloc.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a TERSA són veritables i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació d'aquests.

 

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Les dades que ens facilita són tractats amb les següents finalitats:

 • Atendre les seves sol·licituds d'informació plantejades en qualsevol dels nostres canals d'atenció (P. ex.: utilitzant els correus electrònics publicats, així com els nostres formularis de “Contacte”).
 • Enviar-li el nostre butlletí en el cas que vostè l'hagi sol·licitat expressament,
 • Millorar la navegabilitat del lloc web a través de cookies. Utilitzem cookies amb l'objectiu de fer més funcional i útil la navegació dels Usuaris en les nostres pàgines web. Pot consultar la informació relativa a com recollim i tractem aquesta informació a la “Política de Cookies”.
 • Respondre davant qualsevol requeriment de les autoritats públiques,
 • Gestionar possibles candidatures a processos de selecció de personal a través de l'àrea “Envia’ns el teu Currículum Vitae”.
 • Accés al perfil del contractant per a oferir-li la informació relacionada amb la Llei de Contractes del Sector Públic.
 •  Accés a la plataforma Portal de l'Empleat per a facilitar la relació amb els nostres treballadors.

 

¿Quant temps conservem les seves dades?

 • Les dades personals que hagi facilitat amb la finalitat de sol·licitar informació, es conservaran fins a la gestió i resolució de la sol·licitud i una vegada resolta, durant un termini prudencial per a atendre possibles qüestions que poguessin estar relacionades.
 • Les dades de contacte per a l'enviament de comunicacions comercials els tractarem des que vostè els va sol·licitar expressament fins que indiqui que vol donar-se de baixa.
 • Si és Vostè candidat a un lloc de treball i finalment no resulta seleccionat, les dades que ens hagi proporcionat es conservaran fins a un termini màxim d'un (1) any des de la finalització del procés de selecció. Per contra, si és Vostè seleccionat, se l'informarà del termini de conservació de les seves dades en el moment de la seva incorporació.
 • En el cas de les cookies seran emmagatzemades al seu navegador durant el termini de conservació que tingui configurat, però pot procedir a suprimir-les en qualsevol moment seguint els passos definits en la nostra “Política de Cookies”.

A la resta de casos, les seves dades es conservaran durant el termini estrictament necessari i fins a la prescripció de les obligacions legals pertinents, amb la finalitat de complir amb el conjunt de normes europees, nacionals i sectorials que puguin afectar el tractament de dades de caràcter personal.

 

¿Quan estem legitimats per el tractament de les seves dades?

 Estem legitimats i facultats per a tractar la informació que Vostè ens proporciona quan dita informació és necessària (i) per a l'enviament de la informació sol·licitada; (ii) per a la gestió de la Pàgina Web (i els seus serveis associats); (iii) per a si escau atendre la seva sol·licitud d'ocupació i (iv) per al compliment d'obligacions legals imperatives que derivin del Dret de la Unió Europea o dels Estats membres. TERSA adoptarà les accions necessàries per a garantir que les dades personals que recapti, emmagatzemi i tracti s'emprin de manera lícita, lleial i transparent, complint amb les obligacions que resultin de l'ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat. En particular, TERSA ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que Vostè hagués facilitat a través de la Pàgina Web.

Formulari Web “Envia’ns el teu Currículum vitae”: l’interessat va donar el seu consentiment per el tractament de les seves dades personals en relació a processos de selecció. La base legal és el art. 6.1 lletra A RGPD.

Formulari Web “Formulari de Contacte”: l’interessat va donar el seu consentiment per el tractament de les seves dades personals en relació al servei de contacte telemàtic via web. La base legal es el art. 6.1 lletra A RGPD.

Portal de l’Empleat: l’interessat va donar el seu consentiment per el tractament de les seves dades personals en relació al servei de Portal de l’empleat. La base legal és el art. 6.1 lletra A RGPD.

Així mateix, si Vostè ho ha consentit prèviament, també estarem legitimats a tractar les seves dades per a l'enviament de butlletins informatius i/o comercials basats en el seu consentiment exprés. En tot cas, Vostè podrà oposar-se a aquest tractament en qualsevol moment.

Fora dels casos anteriors, abans de tractar les seves dades sempre recaptarem el seu consentiment. El consentiment serà la manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Vostè té dret a revocar el consentiment prestat sense caràcter retroactiu per a qualsevol finalitat i en qualsevol moment.

 

¿A qui comuniquem les seves dades?

 Les seves dades no seran comunicats a tercers aliens al Grup TERSA. No obstant això, sí que es podran comunicar als estaments oficials públics i entitats privades que per obligació legal o necessitat operatives i contractuals hagin d'accedir a les dades a l'efecte de la correcta prestació del servei i de les altres finalitats abans esmentades.

 

¿Quins drets l’emparen en relació al tractament de les seves dades?

Vostè té dret a obtenir informació sobre el tractament de les seves dades que realitzem en TERSA. En concret:

- Vostè té dret a accedir a les seves dades personals per a conèixer quines dades personals estem tractant, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan -entre altres motius- les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

- En determinades circumstàncies, Vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, Vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. TERSA deixarà de tractar les seves dades, tret que concorrin motius legítims imperiosos o en virtut de l'exercici d'accions de defensa jurídica.

- Tindrà dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagués facilitat, es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.

- Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Vostè pot exercir els referits drets dirigint un e-mail a l'adreça electrònica privacidad@tersa.cat amb la referència “Sol·licitud de drets”, adjuntant una còpia del seu DNI o document similar.

Vostè disposa d'informació i models per a exercir els drets esmentats anteriorment en la web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Respondrem a les seves peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d'un (1) mes des de la recepció de la seva sol·licitud. En determinades circumstàncies, aquest termini podrà prorrogar-se altres dos (2) mesos, en aquest cas l'informarem oportunament dins del termini d'un (1) mes des de la recepció de la seva sol·licitud.

Si Vostè considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa sobre protecció de dades, o bé si creu que no hem satisfet l'exercici dels seus drets, Vostè pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent segons el seu lloc de residència. En el cas de Catalunya vostè pot dirigir-se a l'Agència Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). En aquest sentit, pot consultar les diferents autoritats de control en la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

¿Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

Sí, en qualsevol moment Vostè pot retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a una o diverses de les finalitats a dalt indicades i per a les quals ja hagi prestat el seu consentiment.

 

¿Hi ha l'opció a modificar la present Política de Privacitat?

TERSA es reserva el dret a modificar la present Política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials i per a respondre a canvis organitzacionals i del sector sanitari. No limitarem els drets que li corresponen conformement a la present Política de Privacitat ni realitzarem modificacions substancials en ella sense informar-lo prèviament. Publicarem totes les modificacions de la present Política de Privacitat en aquesta pàgina i, si són significatives, efectuarem una notificació més destacada (per exemple, li enviaríem una notificació per correu electrònic si la modificació afectés a determinats aspectes i -en casos excepcionals- fins i tot li sol·licitaríem novament el seu consentiment).

 

Normativa aplicable

Sense perjudici d'una altra normativa sectorial que pugui tenir incidència en la regulació de la protecció de dades personals l'informem que aquesta matèria ve regulada en:

Àmbit d’aplicació

Norma aplicable

Abreviatura

Legislació europea

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE

RGPD

Legislació nacional

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

LOPDGDD