Grup TERSA

Treballa amb nosaltres

Ofertes de feina

TERSA

Denominació del LLoc:

Gestor/a de Projectes d'Instal·lacions d'Energia Solar Fotovoltaica

Missió:

Promoció i execució de noves instal·lacions d'Energies Renovables a la ciutat de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona, aconseguint objectius i desenvolupament de nous serveis.

Funcions:

Redacció d'estudis de viabilitat, elaboració de plecs tècnics i administratius i elaboració de projectes executius (Estudis tècnics i econòmics, plans i dimensionat d'instal·lacions fotovoltaiques).

Seguiment projectes d'obra segons criteris de manteniment, mesures de seguretat i salut, monitoratge i legislació vigent.

Inspecció en la construcció i posada en marxa d'instal·lacions de diferents escales. Direcció i supervisió d'obres.

Recepció instal·lacions: Control de qualitat d'obres, reporti sobre indicadors de qualitat, compliment planificació.

Revisió i validació d'estudis de terceres enginyeries per a la realització de projectes, completant les mateixes segons els estàndards de TERSA en seguretat i salut, monitoratge i manteniment i gestió.

Suport o solucions tècniques davant avaries de les instal·lacions en col·laboració amb el responsable de manteniment d'instal·lacions fotovoltaiques de TERSA.

Elaboració d'Instruccions Tècniques per a generar procediments a seguir pels subcontractistes o clients (O&M, posades en marxa,...)

Desenvolupament d'estudis i recerca per a la millora de les tasques del Departament d'Instal·lacions Fotovoltaiques.

Identificació dels actors de l'administració pública i organismes energètics per a obtenció de permisos, llicències i autoritzacions vàries.

Coordinació de recursos: Equips de treball, enginyeries...

Requisits Bàsics i Experiència Prèvia:

 • Formació bàsica: Grau en Enginyeria Energètica o titulació equivalent /Màster en eficiència energètica o energies renovables
 • Coneixements específics:

Habilitat en l'ús d'eines computacionals de dimensionament d'instal·lacions fotovoltaiques: PVSyst, PVSol, CYPE, etc.
Autocad
Domini alt Paquet Office (Excel, Power BI,…)
Coneixement normativa elèctrica i legislació vigent: Coneixement del mercat i del sector solar fotovoltaic.


 • Experiència prèvia:

2 anys en lloc similar. Experiència en contractació pública per al maneig diari de les licitacions.

 

Què oferim:

 • Retribució flexible.
 • Flexibilitat horària.
 • Contracte Indefinit.
 • Tiket Restaurant
 • Teletreball

 

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

 

 

Denominació del LLoc:      

Gestor/a de Projectes d'Instal·lacions d'Energia Solar Fotovoltaica “MÉS BARCELONA”

Missió:

Promoció de noves instal·lacions d'Energies Renovables a la ciutat de Barcelona aconseguint impulsar inversió privada per a la seva execució cercant oportunitats de projectes mitjançant operatives comercials

Funcions:

 • Cerca d’oportunitats de projectes a treballar en el marc de l’instrument MES Barcelona.

 • Redacció d'estudis de viabilitat (Estudis tècnics i econòmics, plans i dimensionat d'instal·lacions fotovoltaiques).

 • Seguiment projectes d'obra segons criteris de manteniment, mesures de seguretat i salut, monitoratge i legislació vigent.

 • Inspecció en la construcció i posada en marxa d'instal·lacions de diferents escales. Direcció i supervisió d'obres.

 • Recepció instal·lacions: Control de qualitat d'obres, reporti sobre indicadors de qualitat, compliment planificació.

 • Revisió i validació d'estudis de terceres enginyeries per a la realització de projectes, completant les mateixes segons els estàndards de TERSA en seguretat i salut, monitoratge i manteniment i gestió.

 • Anàlisi econòmic projectes, acords d’execució d’obra i anàlisi de finançament. Validació plans de negoci.

 • Identificació dels actors de l'administració pública i organismes energètics per a obtenció de permisos, llicències i autoritzacions vàries.

 • Coordinació de recursos: Equips de treball, enginyeries

Requisits Bàsics i Experiència Prèvia:

 • Formació bàsica:

       Grau en Enginyeria Energètica o titulació equivalent/Màster en eficiència energètica o energies             renovables

 • Coneixements específics:

       Habilitat en l'ús d'eines computacionals de dimensionament d'instal·lacions fotovoltaiques:             PVSyst, PVSol, CYPE, etc.
-          Autocad
-          Domini alt Paquet Office (Excel, Power BI,…)
-          Coneixement normativa elèctrica i legislació vigent:     Coneixement del mercat i del sector solar fotovoltaic.

 • Experiència prèvia:

Imprescindible 2 anys d'experiència en desenvolupament i execució de projectes fotovoltaics en baixa i mitjana tensió

 

Què oferim:

 • Retribució flexible.

 • Flexibilitat horària.

 • Contracte Indefinit.

 • Pla de Pensions

 • Tiket Restaurant

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

SIRESA

Denominació del lloc:

 • Conductor/a punt Verd Mòbil (amb carnet C)

Missió:

La missió és la substitució del personal empleat en les posicions de Conductor/a punt Verd Mòbil, per a suplències de vacances amb possibilitat d'incorporació posterior en cas de vacants de plantilla.

Funcions:

 • Recepció dels residus aportats

 • Control i redacció de les dades de recollida realitzats

 • Buidatge dels residus en els contenidors corresponents

 • Manteniment de la zona de descàrrega del vehicle

 • Manteniment del vehicle

Es Requereix:

 • Experiència 2 mesos. Experiència en la conducció de vehicles pesants.

 • Imprescindible:carnet C en vigor

 • Imprescindible: carnet CAP en vigor

 • Persones amb iniciativa, compromeses, independents, organitzades i planificadores.

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat de Servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia en el seu treball

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Orientació a la usuària

Oferim:

 • Contracte laboral temporal (2 mesos)

 • Jornada completa

 • Salari mensual brut des de 1.600€ a 1.900€

 • Altres beneficis: ajuda familiar fills entre 0 i 16 anys. Dietes diferents horaris en funció de la zona/ persona a substituir.

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Encarregat/a Punt Verd de Barri

Missió:

 • Gestionar el Punt Verd de Barri, atenenta les persones usuàries, recepcionant i classificant, sempre que sigui possible, els diferents residus aportats i registrant les dades de producció (entrades i sortides de materials), seguint les directrius indicades en el Manual de la persona Operària i comunicacions internes enviades pees responsables, amb la finalitat d'assegurar que el servei es presti de manera idèntica en tots els centres i tenint com a principal objectiu, la prestació d'un servei públic de qualitat.

Funcions:

 • Atenció usuàries

 • Introducció de dades

 • Petició recollides

 • Ordre i neteja

 • Altres

Es Requereix:

 • Graduat escolar o experiència equivalent Català bàsic (parlat i escrit)

 • Ofimàtica (Nivell usuari)

 • Gestió i classificació de residus

 • Formació en SIG

 • No és necessària una experiència prèvia, només bona predisposició

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat de Servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia en el seu treball

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Orientació a la usuària

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut mensual : 1671€ (torn 38h) / 748€ (torn 16h)

 • Torn 38h: De dilluns a dimecres de 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19:30h/ Dijous i divendres de 8:30h-14:00h

 • Torn 16h:De dijous a divendres de 16:00h a 19:30 h/ Dissabtede 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19:30 h

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

SEMESA

Denominació del lloc:

 • Operari/a Envasos

Missió:

 • Fer les tasques de selecció i vigilància en cabina de tría i planta d'envasos a fi d'aconseguir els objectius establerts i complint amb els procediments i normes de seguretat estipulats.

Funcions:

 • Retirar impropis en material de cabina

 • Vigilar i evitar embussos que es produeixin a la planta

 

Es Requereix:

 • No requereix formació básica

 • Coneixement dels diferents tipus de materials.

 • No es requereix experiència previa

Competències Necessàries:

 • Capacitat resolutiva

 • Responsabilitat

 • Puntualitat

 • Compromís

 • Capacitat de servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut anual: 22.000

 • Torn Matí (6h a 14h) / Torn Tarda (14h a 22h) / Torn Nit (22h a 6h)

 

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del LLoc:       Tècnic/a Millora Contínua

Missió:

Seguiment del sistema de millora contínua, amb la finalitat d'optimitzar els processos, reduir els desaprofitaments. Promoure la millora contínua en l'empresa, empoderant a les persones treballadores. Millorar els sistemes de comunicació, sentiment de pertinència i clima laboral. Creació d'estàndards operacionals, de treball, procediments, etc de la unitat de negoci amb la finalitat d' unificar procediment segons l'ISO i SIG

Funcions:

- Definir juntament amb la Direcció les polítiques de millora contínua.

- Implementació i seguiment de polítiques de millora contínua.

- Definició de processos d' unitat de negoci.

- Implementació i supervisió de KPI´s.

- Promoure millores i motivar a tot l'equip de la unitat de negoci per aconseguir els   objectius.

- Motivar als col·laboradors a proposar suggeriments per a millorar la seguretat de la higiene i el medi ambient, la qualitat i els processos vegetals.

- Liderar i participar en la implementació de projectes de millora d'eines “Lean”.

- Liderar reunions estratègiques (TOP 30, 60).

- Participació en les reunions del pla estratègic, direcció.

Requisits Bàsics i Experiència Prèvia:

 • Formació bàsica:

     Grau en Enginyeria Industrial

 • Coneixements específics:

     Formació en Eines Lean, Lean Sis Sigma, WorldClass                   Manufacturing

    Experiència prèvia:

    4-5 anys en lloc de treball similar

Què oferim:

Contracte estable

Jornada completa de dilluns a divendres

Tiket Restaurant

SBA: 33.000 €

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Envia'ns el teu Currículum Vitae

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza  que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat  Recursos Humans responsabilitat del  Grup Tersa, que esta format per les empreses Tractament i Selecció de Residus, S.A.( A08800880) , Selectives Metropolitanes, S.A. (A60191368) i Solucions Integrals per als Residus, S.A.( A62439807).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els processos de selecció d’aquestes empreses.
Aquestes dades no seran transmeses a tercers, sense el seu consentiment previ, i seran conservades, per un període no superior a 1 any, des de la seva obtenció, posteriorment seran destruïts de forma confidencial.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, de limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a Tersa, en Av. Eduard Maristany, 44, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) o be per correu electrònic a privacitat@tersa.cat
Tanmateix, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de a o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades en dpd@tersa.cat