Grup TERSA

Treballa amb nosaltres

Ofertes de feina

TERSA

Denominació del LLoc:

Gestor/a de Projectes d'Instal·lacions d'Energia Solar Fotovoltaica

Missió:

Promoció i execució de noves instal·lacions d'Energies Renovables a la ciutat de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona, aconseguint objectius i desenvolupament de nous serveis.

Funcions:

Redacció d'estudis de viabilitat, elaboració de plecs tècnics i administratius i elaboració de projectes executius (Estudis tècnics i econòmics, plans i dimensionat d'instal·lacions fotovoltaiques).

Seguiment projectes d'obra segons criteris de manteniment, mesures de seguretat i salut, monitoratge i legislació vigent.

Inspecció en la construcció i posada en marxa d'instal·lacions de diferents escales. Direcció i supervisió d'obres.

Recepció instal·lacions: Control de qualitat d'obres, reporti sobre indicadors de qualitat, compliment planificació.

Revisió i validació d'estudis de terceres enginyeries per a la realització de projectes, completant les mateixes segons els estàndards de TERSA en seguretat i salut, monitoratge i manteniment i gestió.

Suport o solucions tècniques davant avaries de les instal·lacions en col·laboració amb el responsable de manteniment d'instal·lacions fotovoltaiques de TERSA.

Elaboració d'Instruccions Tècniques per a generar procediments a seguir pels subcontractistes o clients (O&M, posades en marxa,...)

Desenvolupament d'estudis i recerca per a la millora de les tasques del Departament d'Instal·lacions Fotovoltaiques.

Identificació dels actors de l'administració pública i organismes energètics per a obtenció de permisos, llicències i autoritzacions vàries.

Coordinació de recursos: Equips de treball, enginyeries...

Requisits Bàsics i Experiència Prèvia:

 • Formació bàsica: Grau en Enginyeria Energètica o titulació equivalent /Màster en eficiència energètica o energies renovables
 • Coneixements específics:

Habilitat en l'ús d'eines computacionals de dimensionament d'instal·lacions fotovoltaiques: PVSyst, PVSol, CYPE, etc.
Autocad
Domini alt Paquet Office (Excel, Power BI,…)
Coneixement normativa elèctrica i legislació vigent: Coneixement del mercat i del sector solar fotovoltaic.


 • Experiència prèvia:

2 anys en lloc similar. Experiència en contractació pública per al maneig diari de les licitacions.

 

Què oferim:

 • Retribució flexible.
 • Flexibilitat horària.
 • Contracte Indefinit.
 • Tiket Restaurant
 • Teletreball

 

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

 

 

SIRESA

Denominació del lloc:

 • Conductor/a punt Verd Mòbil (amb carnet C)

Missió:

La missió és la substitució del personal empleat en les posicions de Conductor/a punt Verd Mòbil, per a suplències de vacances amb possibilitat d'incorporació posterior en cas de vacants de plantilla.

Funcions:

 • Recepció dels residus aportats

 • Control i redacció de les dades de recollida realitzats

 • Buidatge dels residus en els contenidors corresponents

 • Manteniment de la zona de descàrrega del vehicle

 • Manteniment del vehicle

Es Requereix:

 • Experiència 2 mesos. Experiència en la conducció de vehicles pesants.

 • Imprescindible:carnet C en vigor

 • Imprescindible: carnet CAP en vigor

 • Persones amb iniciativa, compromeses, independents, organitzades i planificadores.

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat de Servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia en el seu treball

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Orientació a la usuària

Oferim:

 • Contracte laboral temporal (2 mesos)

 • Jornada completa

 • Salari mensual brut des de 1.600€ a 1.900€

 • Altres beneficis: ajuda familiar fills entre 0 i 16 anys. Dietes diferents horaris en funció de la zona/ persona a substituir.

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Encarregat/a Punt Verd de Barri

Missió:

 • Gestionar el Punt Verd de Barri, atenenta les persones usuàries, recepcionant i classificant, sempre que sigui possible, els diferents residus aportats i registrant les dades de producció (entrades i sortides de materials), seguint les directrius indicades en el Manual de la persona Operària i comunicacions internes enviades pees responsables, amb la finalitat d'assegurar que el servei es presti de manera idèntica en tots els centres i tenint com a principal objectiu, la prestació d'un servei públic de qualitat.

Funcions:

 • Atenció usuàries

 • Introducció de dades

 • Petició recollides

 • Ordre i neteja

 • Altres

Es Requereix:

 • Graduat escolar o experiència equivalent Català bàsic (parlat i escrit)

 • Ofimàtica (Nivell usuari)

 • Gestió i classificació de residus

 • Formació en SIG

 • No és necessària una experiència prèvia, només bona predisposició

Competències Necessàries:

 • Adaptació al canvi

 • Integritat

 • Accessibilitat

 • Compromís

 • Capacitat de Servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia en el seu treball

 • Proactivitat/ Iniciativa

 • Orientació a la usuària

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut mensual : 1671€ (torn 38h) / 748€ (torn 16h)

 • Torn 38h: De dilluns a dimecres de 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19:30h/ Dijous i divendres de 8:30h-14:00h

 • Torn 16h:De dijous a divendres de 16:00h a 19:30 h/ Dissabtede 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19:30 h

 

*L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Denominació del lloc:

 • Educador/a de l’Hivernacle

Missió:

 • L’edifici de l’Hivernacle de la Ciutadella ha de tenir un ús principal com a construcció que permeti un clima interior favorable per acollir la col·lecció de plantes de clima càlid que hi ha, i que aquest ús ha de ser compatible amb uns usos moderats com a espai públic.  D’altra banda, l’ús de l’edifici ha de ser compatible amb la conservació del patrimoni constructiu, d’un elevat valor. El personal educador que gestioni l’equipament hi serà present cada dia durant tota l’obertura (de 10h a 20h) per assegurar el bon ús, i així vetllar per al bon estat del mateix. Duran a terme també el servei de dinamització, els quals es faran càrrec del punt d’informació, així com de la gestió d’incidències i activitats en les dues naus.

   

Funcions:

 • Obertura i tancament de l’espai
 • Gestió del calendari d’activitats
 • Revisió de l’estat de l’edifici, instal·lacions i col·leccions (reportar incidències). Qualsevol incidència haurà de ser registrada i tramesa (si és de tipus urgent, caldrà donar avís en menys d’1 hora)
 • Manteniment de l’estat d’ordre i coordinació amb el servei de Vigilància i de neteja.
 • Atenció al públic, respecte dubtes sobre l’Hivernacle, el parc de la Ciutadella i la resta de parcs i jardins de la ciutat.
 • Gestió de les naus (Nau Picasso i Nau Magnòlies) i de l’espai central, controlant l’aforament i el bon ús.
 • La nau Picasso comptarà amb mobiliari (cadires apilables) que caldrà posar a l’inici de la jornada i recollir en el tancament de l’Hivernacle
 • La nau Magnòlies disposa d’una col·lecció de plantes, el manteniment del qual farà la brigada de manteniment del Parc de la Ciutadella, però que caldrà fer un seguiment del bon ús de l’espai
 • Portar un registre de les consultes rebudes i tipus d’aquestes
 • Resums mensuals d’activitat

 

Es Requereix:

Formación bàsica:

- formació de mòduls professionals en medi ambient (interessant els relacionats amb botànica o jardineria).

Experiència prèvia:

Experiència en l’àmbit d’atenció al públic

Campanyes d’educació ambiental o similars

Competències genèriques:

 • Adaptació al canvi

  Integritat

  Accessibilitat

  Compromís

Idiomes:

 • Nivell català i castellà Natiu.

Especificacions del lloc:

Jornada completa

Retribució Flexible

Bon ambient de Treball

Horari 1: de dilluns a dijous de 10h a 20h (1h per dinar). Divendres de 10 a 14h (40 h)

Horari 2: divendres de 14 a 20h i dissabte i diumenge de 10h a 20h (1h per dinar). (24h)

Número de vacants : 2 vacants en jornada completa amb horari 1, i 2 vacant en jornada de 24h en horari 2

*La empresa garantiza el principio de igualdad y no discriminación en todos los procesos de selección. 

 

SEMESA

Denominació del lloc:

 • Operari/a Envasos

Missió:

 • Fer les tasques de selecció i vigilància en cabina de tría i planta d'envasos a fi d'aconseguir els objectius establerts i complint amb els procediments i normes de seguretat estipulats.

Funcions:

 • Retirar impropis en material de cabina

 • Vigilar i evitar embussos que es produeixin a la planta

 

Es Requereix:

 • No requereix formació básica

 • Coneixement dels diferents tipus de materials.

 • No es requereix experiència previa

Competències Necessàries:

 • Capacitat resolutiva

 • Responsabilitat

 • Puntualitat

 • Compromís

 • Capacitat de servei

 • Preocupació ordre i qualitat

 • Orientació al detall

 • Polivalència

 • Constància

 • Autonomia

Oferim:

 • Contracte Temporal

 • Salari brut anual: 22.000

 • Torn Matí (6h a 14h) / Torn Tarda (14h a 22h) / Torn Nit (22h a 6h)

 

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

Envia'ns el teu Currículum Vitae

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza  que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat  Recursos Humans responsabilitat del  Grup Tersa, que esta format per les empreses Tractament i Selecció de Residus, S.A.( A08800880) , Selectives Metropolitanes, S.A. (A60191368) i Solucions Integrals per als Residus, S.A.( A62439807).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els processos de selecció d’aquestes empreses.
Aquestes dades no seran transmeses a tercers, sense el seu consentiment previ, i seran conservades, per un període no superior a 1 any, des de la seva obtenció, posteriorment seran destruïts de forma confidencial.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, de limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a Tersa, en Av. Eduard Maristany, 44, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) o be per correu electrònic a privacitat@tersa.cat
Tanmateix, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de a o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades en dpd@tersa.cat