Grupo TERSA

Trabaja con nosotros

Ofertas de trabajo

TERSA

Denominació del LLoc:

Gestor/a de Projectes d'Instal·lacions d'Energia Solar Fotovoltaica

Missió:

Promoció i execució de noves instal·lacions d'Energies Renovables a la ciutat de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona, aconseguint objectius i desenvolupament de nous serveis.

Funcions:

Redacció d'estudis de viabilitat, elaboració de plecs tècnics i administratius i elaboració de projectes executius (Estudis tècnics i econòmics, plans i dimensionat d'instal·lacions fotovoltaiques).

Seguiment projectes d'obra segons criteris de manteniment, mesures de seguretat i salut, monitoratge i legislació vigent.

Inspecció en la construcció i posada en marxa d'instal·lacions de diferents escales. Direcció i supervisió d'obres.

Recepció instal·lacions: Control de qualitat d'obres, reporti sobre indicadors de qualitat, compliment planificació.

Revisió i validació d'estudis de terceres enginyeries per a la realització de projectes, completant les mateixes segons els estàndards de TERSA en seguretat i salut, monitoratge i manteniment i gestió.

Suport o solucions tècniques davant avaries de les instal·lacions en col·laboració amb el responsable de manteniment d'instal·lacions fotovoltaiques de TERSA.

Elaboració d'Instruccions Tècniques per a generar procediments a seguir pels subcontractistes o clients (O&M, posades en marxa,...)

Desenvolupament d'estudis i recerca per a la millora de les tasques del Departament d'Instal·lacions Fotovoltaiques.

Identificació dels actors de l'administració pública i organismes energètics per a obtenció de permisos, llicències i autoritzacions vàries.

Coordinació de recursos: Equips de treball, enginyeries...

Requisits Bàsics i Experiència Prèvia:

 • Formació bàsica: Grau en Enginyeria Energètica o titulació equivalent /Màster en eficiència energètica o energies renovables
 • Coneixements específics:

Habilitat en l'ús d'eines computacionals de dimensionament d'instal·lacions fotovoltaiques: PVSyst, PVSol, CYPE, etc.
Autocad
Domini alt Paquet Office (Excel, Power BI,…)
Coneixement normativa elèctrica i legislació vigent: Coneixement del mercat i del sector solar fotovoltaic.


 • Experiència prèvia:

2 anys en lloc similar. Experiència en contractació pública per al maneig diari de les licitacions.

 

Què oferim:

 • Retribució flexible.
 • Flexibilitat horària.
 • Contracte Indefinit.
 • Tiket Restaurant
 • Teletreball

 

L'empresa garanteix el principi d'igualtat i no discriminació en tots els seus processos de selecció.

 

 

Misión:

Promoción y ejecución de nuevas instalaciones de Energías Renovables y ejecución de nuevas instalaciones de Energías Renovables en la Ciudad de Barcelona y Área Metropolitana de Barcelona, consiguiendo objetivos y desarrollo de nuevos servicios.

Funciones:

Redacción de estudios de viabilidad, elaboración de pliegos técnicos y administrativos y elaboración de proyectos ejecutivos (estudios técnicos y económicos, planes y dimensionado de instalaciones fotovoltaicas).

Seguimiento proyectos de obra según criterios de mantenimiento, medidas de seguridad y salud, monitorización y legislación vigente.

Inspección en la construcción y puesta en marcha de instalaciones de diferentes escaleras. Dirección y supervisión de obras.

Recepción instalaciones: Control de calidad de obras, reporte sobre indicadores de calidad, cumplimiento planificación.

Revisión y validación de estudios de terceras ingenierías para la realización de proyectos, completando las mismas según los estándares de TERSA en seguridad y salud, monitorización y mantenimiento y gestión.

Soporte o soluciones técnicas delante de averías de las instalaciones en colaboración con el responsable de mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas de TERSA.

Elaboración de instrucciones Técnicas para generar procedimientos a seguir por los subcontratistas o clientes (O&M, puestas en marcha,...)

Desarrollo de estudios e investigación para la mejora de las tareas del Departamento de Instalaciones Fotovoltaicas.

Identificación de los actores de la administración pública y organismos energéticos para la obtención de permisos, licencias y autorizaciones varias.

Coordinación de recursos: equipos de trabajo, ingenierías...

Requisitos Básicos y Experiencia Previa:

 • Formación básica: Grado en Ingeniería Energética o titulación equivalente /Máster en eficiencia energética o energías renovables
 • Conocimientos específicos:

Habilidad en la utilización de herramentas computacionales de dimensionado de instalaciones fotovoltaicas: PVSyst, PVSol, CYPE, etc.
Autocad
Dominio alto Paquete Office (Excel, Power BI,…)
Conocimiento normativa eléctrica y legislación vigente: Conocimiento del mercado y del sector solar fotovoltaico.


 • Experiencia previa:

2 años en puesto similar. Experiencia en contratación pública para el manejo diario de las licitaciones.

 

Qué ofrecemos:

 • Retribución flexible.
 • Flexibilidad horaria.
 • Contrato Indefinido.
 • Tiket Restaurant
 • Teletrabajo

 

La empresa garantiza el principio de igualdad y no discriminación en todos sus procesos de selección.

 

 

SIRESA

Denominació del lloc:

 • Conductor/a Punto Verde Móvil (con carnet C)

Missió:

La misión es la sustitución del personal empleado en las posiciones de Conductor/a punto Verde Móvil, para suplencias de vacaciones con posibilidad de incorporación posterior en caso de vacantes de plantilla.

Funcions:

 • Recepción de los residuos aportados

 • Control y redacción de los datos de recogida realizados

 • Vaciado de los residuos en los contenedores correspondientes

 • Mantenimiento de la zona de descarga del vehículo

 • Mantenimiento del vehículo

Se requiere:

 • Experiencia 2 meses. Experiencia en la conducción de vehículos pesados.

 • Imprescindible: carnet C en vigor

 • Imprescindible: carnet CAP en vigor

 • Personas con iniciativa, comprometidas, independientes, organizadas y planificadoras.

Competencias Necesarias:

 • Adaptación al cambio

 • Integridad

 • Accesibilidad

 • Compromiso

 • Capacidad de Servicio

 • Preocupación orden y calidad

 • Orientación al detalle

 • Polivalencia

 • Constancia

 • Autonomia en su trabajo

 • Proactividad/ Iniciativa

 • Orientación a la usuaria

Oferim:

 • Contrato laboral temporal (2 meses)

 • Jornada completa

 • Salario mensual bruto des de 1.600€ a 1.900€

 • Otros beneficios: ayuda familiar a hijos entre 0 y 16 años. Dietas diferentes horarios en función de la zona/persona a sustituir.

*La empresa garantiza el principio de igualdad y no discriminación en todos los procesos de selección. 

Denominación del puesto:

 • Encargado/a Punt Verd de Barri

Misión:

 • Gestionar el Punt Verd de Barri, atendiendo a las personas usuarias, recepcionando y clasificando, siempre que sea posible, los diferentes residuos aportados y registrando los datos de producción (entradas y salidas de materiales), siguiendo las directrices indicadas en el Manual de la persona Operaria y comunicaciones internas enviadas por las responsables, con la finalidad de asegurar que el servicio se preste de manera idéntica en todos los centros y teniendo como principal objetivo, la prestación de un servicio público de calidad.

 

Funciones:

 • Atención usuarias

 • Introducción de datos

 • Petición recogidas

 • Orden y limpieza

 • Otras

 

Se Requiere:

 • Graduado escolar o experiencia equivalente Catalán básico (hablado y escrito)

 • Ofimática (Nivel usuario)

 • Gestión y clasificación de residuos

 • Formación en SIG

 • No es necesaria una experiencia previa, sólo buena predisposición

 

Competencias Necesarias:

 • Adaptación al cambio

 • Integridad

 • Accesibilidad

 • Compromiso

 • Capacidad de Servicio

 • Preocupación orden y calidad

 • Orientación al detalle

 • Polivalencia

 • Constancia

 • Autonomia en su trabajo

 • Proactividad/ Iniciativa

 • Orientación a la usuaria

 

Ofrecemos:

 • Contrato Temporal

 • Salario bruto mensual : 1671€ (turno 38h) / 748€ (turno 16h)

 • Turno 38h: De lunes a miercoles de 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19:30h/Jueves y viernes de 8:30h-14:00h

 • Turno 16h:De jueves a viernes de 16:00h a 19:30 h/ Sábado de 8:30h-14:00h i de 16:00h a 19:30 h

 

*La empresa garantiza el principio de igualdad y no discriminación en todos los procesos de selección. 

Denominació del lloc:

 • Educador/a de l’Hivernacle

Missió:

 • L’edifici de l’Hivernacle de la Ciutadella ha de tenir un ús principal com a construcció que permeti un clima interior favorable per acollir la col·lecció de plantes de clima càlid que hi ha, i que aquest ús ha de ser compatible amb uns usos moderats com a espai públic.  D’altra banda, l’ús de l’edifici ha de ser compatible amb la conservació del patrimoni constructiu, d’un elevat valor. El personal educador que gestioni l’equipament hi serà present cada dia durant tota l’obertura (de 10h a 20h) per assegurar el bon ús, i així vetllar per al bon estat del mateix. Duran a terme també el servei de dinamització, els quals es faran càrrec del punt d’informació, així com de la gestió d’incidències i activitats en les dues naus.

   

Funcions:

 • Obertura i tancament de l’espai
 • Gestió del calendari d’activitats
 • Revisió de l’estat de l’edifici, instal·lacions i col·leccions (reportar incidències). Qualsevol incidència haurà de ser registrada i tramesa (si és de tipus urgent, caldrà donar avís en menys d’1 hora)
 • Manteniment de l’estat d’ordre i coordinació amb el servei de Vigilància i de neteja.
 • Atenció al públic, respecte dubtes sobre l’Hivernacle, el parc de la Ciutadella i la resta de parcs i jardins de la ciutat.
 • Gestió de les naus (Nau Picasso i Nau Magnòlies) i de l’espai central, controlant l’aforament i el bon ús.
 • La nau Picasso comptarà amb mobiliari (cadires apilables) que caldrà posar a l’inici de la jornada i recollir en el tancament de l’Hivernacle
 • La nau Magnòlies disposa d’una col·lecció de plantes, el manteniment del qual farà la brigada de manteniment del Parc de la Ciutadella, però que caldrà fer un seguiment del bon ús de l’espai
 • Portar un registre de les consultes rebudes i tipus d’aquestes
 • Resums mensuals d’activitat

 

Es Requereix:

Formación bàsica:

- formació de mòduls professionals en medi ambient (interessant els relacionats amb botànica o jardineria).

Experiència prèvia:

Experiència en l’àmbit d’atenció al públic

Campanyes d’educació ambiental o similars

Competències genèriques:

 • Adaptació al canvi

  Integritat

  Accessibilitat

  Compromís

Idiomes:

 • Nivell català i castellà Natiu.

Especificacions del lloc:

Jornada completa

Retribució Flexible

Bon ambient de Treball

Horari 1: de dilluns a dijous de 10h a 20h (1h per dinar). Divendres de 10 a 14h (40 h)

Horari 2: divendres de 14 a 20h i dissabte i diumenge de 10h a 20h (1h per dinar). (24h)

Número de vacants : 2 vacants en jornada completa amb horari 1, i 2 vacant en jornada de 24h en horari 2

*La empresa garantiza el principio de igualdad y no discriminación en todos los procesos de selección. 

SEMESA

Denominación del puesto:

 • Operario/a Envases

Misión:

 • Realizar las tareas de selección y vigilancia en cabina de tría y planta de envases a fin de conseguir los objetivos establecidos y cumpliendo con los procedimientos y normas de seguridad estipulados.

 

Funciones:

 • Retirar impropios en material de cabina

 • Vigilar y evitar atascos que se produzcan en planta

 

Se Requiere:

 • No requiere formación básica

 • Conocimiento de los distintos tipos de materiales.

 • No se requiere experiencia previa

 

Competencias Necesarias:

 • Capacidad resolutiva

 • Responsabilidad

 • Puntualidad

 • Compromiso

 

 • Capacidad de servicio

 • Preocupación orden y calidad

 • Orientación al detalle

 • Polivalencia

 • Constancia

 • Autonomía en su trabajo

 

Ofrecemos:

 • Contrato Temporal

 • Salario bruto anual: 22.000

 • Turno Mañana (6h a 14h) / Turno Tarde (14h a 22h) / Turno Noche (22h a 6h)

 

 

*La empresa garantiza el principio de igualdad y no discriminación en todos los procesos de selección.

 

Envíanos tu Curriculum Vitae

En virtud de la normativa de protección de datos de carácter personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en un fichero denominado  Recursos Humanos  responsabilidad del Grupo Tersa, que está formado por las empresas Tratamiento y Selección de Residuos, SA (A08800880), Selectivas Metropolitanas, SA (A60191368), y Soluciones Integrales para los Residuos, SA (A62439807).
La finalidad de este tratamiento es la de gestionar los procesos de selección de estas empresas.
Estos datos no serán transmitidos a terceros sin su consentimiento previo y serán conservados por un período no superior a 1 año desde su obtención, posteriormente serán destruidos de forma confidencial.

En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento otorgado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, de limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse a Tersa, en Av. Eduard Maristany, 44, 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona) o bien por correo electrónico a privacitat@tersa.cat.
Sin embargo, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos o ponerse en contacto con el delegado de Protección de Datos en dpd@tersa.cat.